Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Gospodarka Odpadami Komunalnymi Szanowni Państwo

Informujemy, że mamy za sobą kolejny przetarg na zadanie "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielka Wieś".


Łączna kwota, którą musimy zapłacić, aby system funkcjonował przez kolejne trzy lata, to 4 278 000,00 zł (na tę kwotę składają się, m.in.: koszty opłat za wywóz odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, koszty obsługi systemu).


Zadanie, realizować będzie konsorcjum firm, którego liderem jest firma SUEZ Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa, została zawarta na okres trzech lat, tj. od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Istotną zmianą jest fakt, iż w miesiącach kwiecień-wrzesień, zbiórka odpadów segregowanych, będzie odbywać się co dwa tygodnie, co jest odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców oraz stanowiło jedno z kryterium przetargowych.


Najważniejsza zmiana będzie dotyczyła stawki za odbiór odpadów komunalnych.


Od stycznia 2017 roku, wprowadzona zostanie jednolita stawka dla wszystkich mieszkańców, w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane, bez względu na ilość osób zamieszkałych. Z tym, że zgodnie z zaproponowaną przez Wójta Gminy i przyjętą przez Radę Gminy uchwałą, trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej (o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny), całkowicie będzie zwolnione z opłaty. Informacje, dot. Karty Dużej Rodziny, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.


Do dokonania zwolnienia, niezbędne będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której naliczona zostanie opłata w nowej wysokości, uwzględniająca przysługujące zwolnienie. Do deklaracji, należy dołączyć kserokopie Kart Dużej Rodziny, wszystkich członków rodziny wielodzietnej.  Jednocześnie przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jego założenia uwzględniają doświadczenia zdobyte przez ostatnie dwa lata funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz Państwa sugestie.

Informujemy, iż w wyniku ww. zmian, właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji chyba, że będą korzystać ze w/w zwolnienia, a opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu, które otrzymacie Państwo z Urzędu Gminy.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 r.

Właściciele nieruchomości otrzymali indywidualny numer rachunku bankowego wraz z informacją o wysokości opłat i terminarzem płatności. Gmina nie  wystawia faktur z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż nie ma w tym przypadku do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.  Opłatę należy wpłacać bez wezwania, do 20-go każdego miesiąca, według harmonogramu zawartego w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczonej na podstawie złożonej przez Państwa do Gminy deklaracji.


Udogodnieniem dla mieszkańców jest również wprowadzona Uchwałą nr XXIX/312/2013 z 28.05.2013 r. możliwość płacenia u inkasenta tj. inkaso, jako dodatkowy sposób poboru opłaty  • wykaz punktów inkaso, gdzie będzie można dokonywać opłat za śmieci gotówką

l.p.

Miejscowość

inkasent

lokalizacja

data

godziny

1.

Bębło

Krystyna Janecka

dom/ul. Krakowska 140

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

2.

Będkowice

Wiktor Gąska

remiza OSP pl. Rynek 9

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

3.

Biały Kościół

Andrzej Szumny

dom/
ul. Królowej Jadwigi 2

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

4.

Czajowice

Andrzej Kowalik

budynek komunalny
(remiza OSP)
ul. Kasztanowa 2

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

5.

Giebułtów

Lilianna Wilk

budynek wielofunkcyjny
ul. Orlich Gniazd 30

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

6.

Modlnica

Wojciech Mazur

Szkoła Podstawowa w Modlnicy

19-20*
każdego miesiąca

1400-1700

7.

Modlniczka

Józef Górska

budynek wielofunkcyjny
(przedszkole, remiza OSP)
ul. Św. Faustyny 5

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

8.

Prądnik Korzkiewski

Elżbieta Woźniczka

dom/ul. Ojcowska 74

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

9.

Szyce

Joanna Jasińska

dom/Szyce 129

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

10.

Tomaszowice

Ryszard Tekiela

budynek komunalny
(remiza OSP)
ul. Krakowska 85

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

11.

Wielka Wieś

Mateusz Indyka

dom/ul. Stroma 1

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

12.

Wierzchowie

Jadwiga Kowalska

dom/ul. Spacerowa 4
19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

* - w przypadkach gdy termin zbierania opłaty śmieciowej pokrywa się z dniami świątecznymi, bądź z niedzielami, termin możliwej zapłaty przesuwa się na dzień roboczy następujący po tej dacie.


W razie pytań bądź wątpliwości można kontaktować się z Urzędem Gminy – Referat Podatków i Opłat tel. (12) 419-17-01…04 wew. 131,181 lub na adres e-mail odpady@wielka-wies.pl

2014-04-14