RSS http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/rss/ Wed, 26 Apr 2017 19:44:43 GMT Grupa 26 Rss Generator 1.0 Budowa chodników http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-chodnikow/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:34 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-chodnikow/ <p align="justify">W Gminie Wielka Wieś trwa oczekiwana od dawna przez mieszkańców budowa chodników. Od połowy czerwca trwają prace na dwóch odcinkach – liczącym 1786 metrów odcinku biegnącym przez Giebułtów i 1231 m odcinku ulic Szkolnej i Wesołej, łączącej Wielką Wieś, Szyce i Prądnik Korzkiewski. Wykonawcą chodnikach przy tych dwóch drogach jest ogólnopolska firma Eurovia, która ma zakończyć prace do początku listopada br. Wartość tych robót została ustalona na kwotę 4 500 938,19 zł.</p> Budowa sieci kanalizacyjnej w Modlniczce http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacyjnej-w-modlniczce/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:34 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacyjnej-w-modlniczce/ <p>Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - etap II, Gmina Wielka Wieś</p> Budynek komunalny tzw Remiza OSP w Tomaszowicach - roboty wykończeniowe http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budynek-komunalny-tzw-remiza-osp-w-tomaszowicach-roboty-wykonczeniowe/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:34 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budynek-komunalny-tzw-remiza-osp-w-tomaszowicach-roboty-wykonczeniowe/ <p align="justify">W wyniku przetargu został wyłoniony Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Kowal ze Słomnik. Zakres robót polegał na Wykonaniu robót posadzkarskich, tynkarskich, wykonanie ocieplenia ścian wieżyczki budynku, wykonanie stropów podwieszanych z płyt GK, ocieplenie strychu, wykonanie stolarki drzwiowej, balustrady i schodów, wykonanie instalacji wod-kan. Koszt wykonania robót wyniósł 91,3 tys. zł.</p> Ścinanie poboczy dróg gminnych wraz z udrożnieniem rowów przydrożnych w roku 2008 na terenie Gminy Wielka Wieś http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/scinanie-poboczy-drog-gminnych-wraz-z-udroznieniem-rowow-przydroznych-w-roku-2008-na-terenie-gminy-wielka-wies/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:34 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/scinanie-poboczy-drog-gminnych-wraz-z-udroznieniem-rowow-przydroznych-w-roku-2008-na-terenie-gminy-wielka-wies/ <p align="justify">Równolegle z remontami dróg prowadzone są prace przy ścinaniu poboczy i czyszczeniu rowów przydrożnych, aby zapewnić jak najlepsze odwodnienie dróg i poprawić dzięki temu bezpieczeństwo, a także zapewnić dłuższą trwałość wykonywanych i istniejących nawierzchni. Łączny koszt tegorocznych remontów nawierzchni dróg gminnych wraz ze ścinaniem poboczy wynosi 4 242 tys. zł. Prace obejmą ponad 40 odcinków, we wszystkich 12 sołectwach Gminy Wielka Wieś.</p> Ocieplenie ścian budynku LKS Błękitni Modlnica http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/ocieplenie-scian-budynku-lks-blekitni-modlnica/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:34 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/ocieplenie-scian-budynku-lks-blekitni-modlnica/ <p align="justify">W wyniku przetargu wyłoniony został Zakład Budowlano-Instalacyjny Bulanda Piotr z Łącka. Koszt wykonania ocieplenia wyniósł 66,6 tys. zł.</p> Utwardzenie drogi w Prądniku Korzkiewskim http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/utwardzenie-drogi-w-pradniku-korzkiewskim/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:35 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/utwardzenie-drogi-w-pradniku-korzkiewskim/ <p align="justify">Droga dz. nr 266/1 w Prądniku Korzkiewskim została utwardzona tłuczniem kamiennym na długości około 800 mb. Prace wykonywała Firma Usługowo-Handlowa „NOWAK” Ryszard Nowak. Koszt wykonanych robót to 50 tys. zł.</p> Przebudowa poddasza budynku komunalnego w Szycach na cele użytkowe - Świetlica Sołecka http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-poddasza-budynku-komunalnego-w-szycach-na-cele-uzytkowe-swietlica-solecka/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:35 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-poddasza-budynku-komunalnego-w-szycach-na-cele-uzytkowe-swietlica-solecka/ <p align="justify">Przebudowa poddasza została podzielona na trzy części. W wyniku przetargów na przebudowę został wyłoniony Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Kowal ze Słomnik.<span class="Apple-converted-space"></span><br />1. Etap I zrealizowany został w 2007 roku i polegał na wymianie pokrycia dachu.<br />2. Etap II polegał na wykonaniu ocieplenia połaci dachowych, robotach wyburzeniowych i murarskich, wykonaniu ścianek działowych z płyt GK, wykonanie posadzek, roboty murarskie, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie inst. elektr. Koszt robót to 135,7 tys. zł.<span class="Apple-converted-space"></span><br />3. Prace przy adaptacji budynku komunalnego w Szycach. Zakres robót to wykonanie drzwi wewnętrznych, wylewka cementowa, panele podłogowe, ocieplenie ściany szczytowej wykonanie ścian z płyt GK i płytami OSB wykonanie schodów wyłazowych na dach. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt wykonania 21,7 tys. zł.</p> Wykonanie zagospodarowania centrum wsi Czajowice - czyszczenie stawu http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-zagospodarowania-centrum-wsi-czajowice-czyszczenie-stawu/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:35 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-zagospodarowania-centrum-wsi-czajowice-czyszczenie-stawu/ <p align="justify">W wyniku przetargu wyłoniona została firma „MAŁOPOLKOM” s.c. Ryszard Kwiek, Ireneusz Ferdynus USŁUGI KOMUNALNO-ZIELENIARSKIE z Krakowa. Zakres rzeczowy umowy obejmuje ręczne ścinanie i karczowanie stawu, oczyszczenie stawu z roślin i namułu wykonanie kiszki faszynowej. Koszt robót to 25,5 tys. zł.</p> Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-drog-bedacych-w-zarzadzie-gminy-wielka-wies/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:35 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-drog-bedacych-w-zarzadzie-gminy-wielka-wies/ <p align="justify">Korzystając z dobrych warunków pogodowych, wyłonione w drodze przetargu firmy drogowe kontynuują prace przy remontach dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś. Pierwsza z firm, olkuskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zobowiązane jest umową do zakończenia prac na początku sierpnia, a ogólnopolska Eurovia Polska S.A. ma zakończyć prowadzone przez siebie remonty do połowy października 2008 r.<br />Łącznie wyremontowanych zostanie na terenie całej Gminy niemal 15 km dróg gminnych. Prace obejmą ponad 40 odcinków, we wszystkich 12 sołectwach Gminy Wielka Wieś.<br />Remonty na poszczególnych odcinkach obejmują, w zależności od potrzeb, korytowanie, wyrównanie istniejącej podbudowy lub frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, położenie warstwy ścieralnej oraz oczyszczenie poboczy i ich utwardzenie. Jedynie 3 km z wyremontowanych w tym roku odcinków pozostanie drogami tłuczniowymi - pozostałe zyskają trwałą nawierzchnię asfaltową.<br />Równolegle prowadzone są prace przy ścinaniu poboczy i czyszczeniu rowów przydrożnych, aby zapewnić jak najlepsze odwodnienie dróg i poprawić dzięki temu bezpieczeństwo, a także zapewnić dłuższą trwałość wykonywanych i istniejących nawierzchni.<br />Łączny koszt tegorocznych remontów nawierzchni dróg gminnych wynosi 4 242 tys. zł.</p> Roboty wykończeniowe w kondygnacji dachowej SP w Modlnicy http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/roboty-wykonczeniowe-w-kondygnacji-dachowej-sp-w-modlnicy/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:35 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/roboty-wykonczeniowe-w-kondygnacji-dachowej-sp-w-modlnicy/ <p align="justify">Zakończyły się prace nad wykończeniem poddasza przełączki miedzy szkołą a salą gimnastyczną w Modlnicy. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu była firma GIPS-BUD S.C. z Krakowa, która za 105 tys. zł. zobowiązała się do końca lipca 2008r. zrobić m. in. instalację elektryczną, wod-kan, c.o., tynki wewnętrzne, flizy, scianki systemowe, sufity podwieszane, itp. W wyniku robót powstały 4 pomieszczenia administracyjne wraz z sanitariatami.</p> Wykonanie otworu studziennego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich w Prądniku Korzkiewskim http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-otworu-studziennego-w-celu-ujecia-wod-podziemnych-z-utworow-jurajskich-w-pradniku-korzkiewskim/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:36 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-otworu-studziennego-w-celu-ujecia-wod-podziemnych-z-utworow-jurajskich-w-pradniku-korzkiewskim/ <p align="justify">Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową otwór poszukiwawczy w celu ujęcia wody jurajskiej został wykonany w miejscu wskazanym w dokumentacji geologicznej. W wyniku analizy fizyko-chemicznej pobranych próbek stwierdzono bardzo dobrą jakość nawierconej wody. Wydajność ujęcia jest zgodna z założeniem projektu dokumentacji geologicznej - ok. 40m<sup>3</sup>/h.</p> Modernizacja kotłowni oraz instalacji co. w Szkole Podstawowej w Będkowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/modernizacja-kotlowni-oraz-instalacji-co-w-szkole-podstawowej-w-bedkowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:36 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/modernizacja-kotlowni-oraz-instalacji-co-w-szkole-podstawowej-w-bedkowicach/ <p align="justify">Małosprawne i zużyte technicznie kotły opalane węglem oraz instalacja centralnego ogrzewania zostały zdemontowane. Pomieszczenie kotłowni oraz składu opału zostaną poddane gruntownemu remontowi. W tak wyremontowanym pomieszczeniu zostaną zamontowane wysokosprawne kotły które będą pracować odrębnie z podziałem na I-szą i II-gą kondygnację szkoły.</p> Roboty ziemne związane z wykonaniem płyty boiska sportowego w Bęble http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/roboty-ziemne-zwiazane-z-wykonaniem-plyty-boiska-sportowego-w-beble/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:36 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/roboty-ziemne-zwiazane-z-wykonaniem-plyty-boiska-sportowego-w-beble/ <p align="justify">W wyniku przetargu wyłoniona została firma wykonawcza robót ziemnych, której zadaniem jest wykonać ukształtowanie terenu płyty boiska do piłki nożnej. W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotkał w wykopie utwory skaliste co w konsekwencji miało znaczny wpływ na terminowość realizowanych robót. Koszt wykonania robót 103.360,22 zł.</p> Wykonanie zagospodarowania centrum wsi Modlniczka - czyszczenie stawu i regulacja Wedonki http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-zagospodarowania-centrum-wsi-modlniczka-czyszczenie-stawu-i-regulacja-wedonki/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:36 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-zagospodarowania-centrum-wsi-modlniczka-czyszczenie-stawu-i-regulacja-wedonki/ <p align="justify">Zakres rzeczowy umowy obejmuje oczyszczenie potoku z namułu, koszenie skarp i nasypów ścinanie poboczy i wywiezienie namułu, montaż płyt ażurowych. Dodatkowo przy doprowadzaniu wody do stawu wykonanie wykopów liniowych demontaż rurociągu i obsypka rurociągu. Roboty są w trakcie realizacji.</p> Roboty wykończeniowe w kondygnacji dachowej Szkoły Podstawowej w Modlniczce wraz z dociepleniem i robotami zewnętrznymi http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/roboty-wykonczeniowe-w-kondygnacji-dachowej-szkoly-podstawowej-w-modlniczce-wraz-z-dociepleniem-i-robotami-zewnetrznymi/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:37 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/roboty-wykonczeniowe-w-kondygnacji-dachowej-szkoly-podstawowej-w-modlniczce-wraz-z-dociepleniem-i-robotami-zewnetrznymi/ <p style="margin-right: 0px;" dir="ltr" align="justify">Prace polegają na wykończeniu i zagospodarowaniu pomieszczeń kondygnacji dachowej oraz wykonaniu remontu elewacji wraz z jej dociepleniem. W wyniku tych działań udostępniona zostanie dodatkowa sala lekcyjna, świetlica dla dzieci oraz pokój nauczycielski</p> Wyburzenie budynków gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wyburzenie-budynkow-gospodarczych-przy-szkole-podstawowej-w-bialym-kosciele/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:37 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wyburzenie-budynkow-gospodarczych-przy-szkole-podstawowej-w-bialym-kosciele/ <p align="justify">W wyniku ustaleń umowy z Zakładem Remontowo-Budowlanym J. Kowal ze Słomnik przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele zostaną wyburzone budynki gospodarcze. Zakres umowy przewiduje m.in. rozbiórkę baraków wraz z fundamentami, wywóz gruzu, plantowanie terenu oraz zasianie trawy. Koszt wyniesie niemal 30 tysiące zł.</p> Wymiana pokrycia dachu budynku komunalnego Remizy OSP w Będkowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wymiana-pokrycia-dachu-budynku-komunalnego-remizy-osp-w-bedkowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:37 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wymiana-pokrycia-dachu-budynku-komunalnego-remizy-osp-w-bedkowicach/ <p align="justify">Roboty wykonuje Zakład Remontowo-Budowlany Czesław Brzózka z Krzeszowic. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: zdjęcie starego poszycia, pokrycie dachu wraz z wieżyczką blachą trapezową wraz z obróbką blacharską, montaż rynien i rur spustowych z podłączeniem do studzienek opadowych, zakup, montaż wyłazu dachowego i docieplenie kominów. Koszt robót to 52 tys. zł.</p> Wykonanie parkingu z kostki brukowej przez budynkiem komunalnym w Szycach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-parkingu-z-kostki-brukowej-przez-budynkiem-komunalnym-w-szycach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:37 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-parkingu-z-kostki-brukowej-przez-budynkiem-komunalnym-w-szycach/ <p align="justify">W wyniku przetargu wyłoniona została firma SAMBUD Usługi ogólnobudowlane z Węglówka gmina Wiśniowa. Roboty polegają na wykonaniu kostki brukowej. Koszt robót to 58,7 tys. zł.</p> Budowa placów zabaw w Szycach i Giebułtowie - Trojadyn http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-placow-zabaw-w-szycach-i-giebultowie-trojadyn/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:37 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-placow-zabaw-w-szycach-i-giebultowie-trojadyn/ <p align="justify">W wyniku ustaleń umowy z firmą Inter-Flora z Wrocławia w miejscowościach naszej gminy powstają kolejne miejsca przygotowane pod rekreację. W ramach przeprowadzonych robót w Szycach i Giebułtowie - Trojadyn powstają nawierzchnie boisk wraz z elementami rekreacyjnymi i sportowymi, takimi jak huśtawki, piaskownice, karuzele, kosze itp. Koszty inwestycji wraz z ogrodzeniem terenów będzie wynosił niemal 80 tysiące zł.</p> Odwodnienie Szkoly Podstawowej w Beble http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/odwodnienie-szkoly-podstawowej-w-beble/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:37 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/odwodnienie-szkoly-podstawowej-w-beble/ <p>W ramach umowy wykonano izolację pionową ścian piwnic Szkoły Podstawowej w Bęble. Wykonawcą jest firma PBM BIS za kwotę 53 000 zł.</p> Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy szkole w Wielkiej Wsi http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-drogi-dojazdowej-do-parkingu-przy-szkole-w-wielkiej-wsi/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:38 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-drogi-dojazdowej-do-parkingu-przy-szkole-w-wielkiej-wsi/ <p align="justify">W wyniku przetargu wyłoniona została firma „GACEK s.c. S. Majewski i A. Majewska” z Zelkowa. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej, demontaż-montaż siatki i słupków ogrodzeniowych, przestawienie bramki, wywóz ziemi. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt robót to 54,9 tys. zł.</p> Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy szkole w Wielkiej Wsi http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-drogi-dojazdowej-do-parkingu-przy-szkole-w-wielkiej-wsi-1/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:38 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-drogi-dojazdowej-do-parkingu-przy-szkole-w-wielkiej-wsi-1/ <p align="justify">W wyniku przetargu wyłoniona została firma „GACEK s.c. S. Majewski i A. Majewska” z Zelkowa. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej, demontaż-montaż siatki i słupków ogrodzeniowych, przestawienie bramki, wywóz ziemi. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt robót to 54,9 tys. zł.</p> Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy i Tomaszowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-modlnicy-i-tomaszowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:38 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-modlnicy-i-tomaszowicach/ <p align="justify">Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach ETAP II - etap budowy tej kanalizacji jest kontynuacją etapu I-go. Okres realizacji projektu 26.11.2007 - 31.07.2009r. Długość kanałów przewidzianych do wykonania to 23,70 km. Całkowity koszt całości projektu wyniósł 6 411 024,24 zł</p> Monitoring i zdalne sterowanie obiektów wodociągowych oraz przepompowni ścieków http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/monitoring-i-zdalne-sterowanie-obiektow-wodociagowych-oraz-przepompowni-sciekow/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:38 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/monitoring-i-zdalne-sterowanie-obiektow-wodociagowych-oraz-przepompowni-sciekow/ <p align="justify">System pozwala na ciągły nadzór nad urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi, powiadamianie (m.in. za pośrednictwem wiadomości sms) odpowiedzialnych za nie osób o ewentualnych usterkach czy nieprawidłowościach w działaniu, a także na zdalne sterowanie pracą wszystkich urządzeń wchodzących w skład ciągle rozbudowywanej sieci.</p> Przebudowa pokrycia dachowego Gimnazjum w Białym Kościele http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-pokrycia-dachowego-gimnazjum-w-bialym-kosciele/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:38 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-pokrycia-dachowego-gimnazjum-w-bialym-kosciele/ <p align="justify">Zakres robót, poza wymianą pokrycia o powierzchni ponad 1100 m2, obejmuje także robotu towarzyszące (m.in. wymianę rynien, zabezpieczenie kominów). Firma ANNBUD z Rożnowa podjęła się wykonania zadania za kwotę 249 963,54 zł do dnia 15.08.2009r.</p> Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modlnicy http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-ogolnodostepnego-boiska-wielofunkcyjnego-przy-szkole-podstawowej-w-modlnicy/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:39 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-ogolnodostepnego-boiska-wielofunkcyjnego-przy-szkole-podstawowej-w-modlnicy/ <p align="justify">Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i udostępnienie społeczności lokalnej zdegradowanego trawiastego boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do piłki nożnej, ogrodzenia boiska ogrodzeniem o wysokości 4m oraz wykonanie chodników z kostki brukowej z trzech stron boiska</p> Montaż wykładziny NORMA wraz z przygotowaniem podłoża w sali w budynku komunalnym w Bęble http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/montaz-wykladziny-norma-wraz-z-przygotowaniem-podloza-w-sali-w-budynku-komunalnym-w-beble/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:39 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/montaz-wykladziny-norma-wraz-z-przygotowaniem-podloza-w-sali-w-budynku-komunalnym-w-beble/ <p align="justify">Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i udostępnienie społeczności lokalnej sali budynku komunalnego w Bęble. Wykonawca - firma „Innowacja i Technika” Krawczyk i Spółka z Krakowa wykona przedsięwzięcie za 18.081,50 zł.</p> Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku komunalnym tzw. LKS Modlnica w Modlnicy http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/utwardzenie-kostka-brukowa-terenu-przy-budynku-komunalnym-tzw-lks-modlnica-w-modlnicy/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:39 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/utwardzenie-kostka-brukowa-terenu-przy-budynku-komunalnym-tzw-lks-modlnica-w-modlnicy/ <p align="justify">W ramach przedsięwzięcia wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne PROTE Michał Kowalski ze Spytkowic - wyłoży kostką brukową plac przy szatniach oraz dojście na trybunę za kwotę 80.642,74 zł brutto.</p> Montaż trybun sportowych przy boisku sportowym w Modlnicy http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/montaz-trybun-sportowych-przy-boisku-sportowym-w-modlnicy/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:39 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/montaz-trybun-sportowych-przy-boisku-sportowym-w-modlnicy/ <p align="justify">W ramach przedsięwzięcia wykonawca - Jonex Sport Krzysztof Olszewski z Mławy - wykona i zamonuje trybunę sportową z krzesłami plastikowymi dla 150 osób przy boisku sportowym w Modlnicy za 51.000 zł netto.</p> Rozbiórka stalowego zbiornika wieżowego na wodę w Wielkiej Wsi http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbiorka-stalowego-zbiornika-wiezowego-na-wode-w-wielkiej-wsi/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:39 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbiorka-stalowego-zbiornika-wiezowego-na-wode-w-wielkiej-wsi/ <p align="justify">Przedmiotem przedsięwzięcia jest likwidacja zbiornika wieżowego poprzez odłączenie zbiornika wieżowego od sieci wodociągowej, rozbiórka zbiornika wieżowego wraz z fundamentem i wywóz z placu budowy, likwidacja przyłącza sieci elektrycznej napowietrznej oraz uporządkowanie terenu po robotach demontażowych</p> Oczyszczenie stawu w Czajowicach oraz ułożenie rur PCV - remont istniejącego rowu stanowiącego odpływ ze stawu http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/oczyszczenie-stawu-w-czajowicach-oraz-ulozenie-rur-pcv-remont-istniejacego-rowu-stanowiacego-odplyw-ze-stawu/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:40 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/oczyszczenie-stawu-w-czajowicach-oraz-ulozenie-rur-pcv-remont-istniejacego-rowu-stanowiacego-odplyw-ze-stawu/ <p align="justify">W ramach przedsięwzięcia wykonawca - firma Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala z Mikluszowic dokona: karczowania samosiejek na skarpach stawu, wyprofilowania skarp stawu wraz z odwozem ziemi, oczyszczenia tafli wody na stawie oraz dna stawu, orurowania odpływu wody ze stawu.</p> Remont elewacji, przebudowa schodów i modernizacja pomieszczeń szatniowych w ZSP Modlnica http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-elewacji-przebudowa-schodow-i-modernizacja-pomieszczen-szatniowych-w-zsp-modlnica/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:40 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-elewacji-przebudowa-schodow-i-modernizacja-pomieszczen-szatniowych-w-zsp-modlnica/ <p align="justify">Zakres przedsięwzięcia: przebudowa schodów i modernizacji pomieszczeń szatniowych i remont elewacji. Wykonawca - Budownictwo Ogólne Stanisław Marmol, Maria Marmol z Nowego Sącza - zobowiazał się wykonać zadanie za 117.158,59 zł brutto.</p> Budowa budynku komunalnego dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Giebułtowa http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-komunalnego-dla-potrzeb-sportowo-rekreacyjnych-mieszkancow-giebultowa/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:40 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-komunalnego-dla-potrzeb-sportowo-rekreacyjnych-mieszkancow-giebultowa/ <p align="justify">Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa budynku komunalnego dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Giebułtowa wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody, kanalizacji, instalacjami elektrycznymi, wjazdem na działkę.<br />Wykonawca - Firma Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia zobowiązał się wykonać prace za 638.847,23 zł do końca maja 2010r.</p> Budowa chodników wraz z remontem nawierzchni asfaltowej 2009 http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-chodnikow-wraz-z-remontem-nawierzchni-asfaltowej-2009/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:40 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-chodnikow-wraz-z-remontem-nawierzchni-asfaltowej-2009/ <p align="justify">W roku 2009 Gmina Wielka Wieś kontynuuje budowę chodników wraz z remontem nawierzchni asfaltowej - przeznaczy na to ponad 10 mln zł. Za tą kwotę powstaną chodniki w miejscowościach: Modlnicy, Tomaszowicach, Modlniczce, Wierzchowiu i Czajowicach.</p> Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Bęble http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-boiska-sportowego-na-boisko-wielofunkcyjne-przy-szkole-podstawowej-w-beble/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:40 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-boiska-sportowego-na-boisko-wielofunkcyjne-przy-szkole-podstawowej-w-beble/ <p align="justify">Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: roboty przygotowawcze i roboty ziemne; roboty odwadniające; wykonanie chodników; zabudowa piłkochwytów; powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x17 m zawierające w sobie: boisko do koszykówki i boisko do siatkówki</p> Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne w Białym Kościele http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-boiska-sportowego-na-boisko-wielofunkcyjne-w-bialym-kosciele/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:40 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-boiska-sportowego-na-boisko-wielofunkcyjne-w-bialym-kosciele/ <p align="justify">W ramach przedsięwzięcia powstanie boisko wielofunkcyjne w nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 44 x 27 m, w tym: do piłki ręcznej o wym. 2000 x 4000 cm (plus pas ochronny wokół boiska co daje wymiary 2200 x 4400 cm), 2 x do koszykówki o wym. 1500 x 2500 cm (plus pas ochronny wokół boiska co daje wymiary 1700 x 2700 cm) oraz boisko do siatkówki o wym. 900 x 1800 cm</p> Budowa placów zabaw w Tomaszowicach i Będkowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-placow-zabaw-w-tomaszowicach-i-bedkowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:41 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-placow-zabaw-w-tomaszowicach-i-bedkowicach/ <p align="justify">W wyniku ustaleń umowy z firmą Garden z Tarnowa w Tomaszowicach i Będkowicach powstają kolejne miejsca przygotowane pod rekreację. W ramach przeprowadzonych robót Place zabaw z elementami rekreacyjnymi i sportowymi, takimi jak huśtawki, piaskownice, karuzele, kosze itp. Koszty inwestycji wraz z ogrodzeniem terenów będzie wynosił niemal 124 tysiące zł.</p> Budawa placu zabaw w Bęble http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budawa-placu-zabaw-w-beble/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:41 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budawa-placu-zabaw-w-beble/ <p align="justify">W ramach przedsięwzięcia wykanawca - Firma Garden z Tarnowa - zobowiązał się dostarczyć i zamontować zestaw rekreacyjny dla dzieci wykonany z drewna o wysokiej wytrzymałości oraz dokonać nasadzeń zieleni.</p> Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego wraz z remontem nawierzchni w Tomaszowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagu-pieszego-jednostronnego-wraz-z-remontem-nawierzchni-w-tomaszowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:41 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagu-pieszego-jednostronnego-wraz-z-remontem-nawierzchni-w-tomaszowicach/ <p align="justify">W wyniku przedsięwzięcia powstanie chodnik, odwodnienie drogi oraz wyremontowana będzie nawierzchnia drogi gminnej w miejscowości Tomaszowice na odcinku około 800mb – do granicy Tomaszowic</p> Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją opadową na ulicy Willowej w Modlniczce http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-chodnika-wraz-z-kanalizacja-opadowa-na-ulicy-willowej-w-modlniczce/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:41 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-chodnika-wraz-z-kanalizacja-opadowa-na-ulicy-willowej-w-modlniczce/ <p align="justify">W ramach przedsięwzięcia Wykonawca wykona 680 mb ciągu pieszego jednostronnego wraz z kanalizacją opadową na ulicy Willowej w Modlniczce za kwotę przeszło 600 tyś. złotych do marca 2010.</p> Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagow-pieszych-oraz-przebudowa-drogi-k601443-w-wielkiej-wsi/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:42 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagow-pieszych-oraz-przebudowa-drogi-k601443-w-wielkiej-wsi/ <p align="justify">Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację w wysokości ponad 1,8 mln zł. na realizację zadania „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową” na długości 3,8 tys. mb. Gmina ze swoich środków budżetowych będzie musiała dofinansować przedsięwzięcie w wysokości ponad 1,8 mln złotych.</p> Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Modlniczce http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-i-rozbudowa-budynku-komunalnego-w-modlniczce/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:42 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-i-rozbudowa-budynku-komunalnego-w-modlniczce/ <p align="justify">W ramach umowy wykonawca wykona wejścia, klatkę schodową, poddasze , kominy, stolarkę, ślusarkę, więźbę, pokrycie, podłoża, posadzki, tynki, flizy, posadzki, elewację, platformę schodową i windę kuchenną, rurociągi co, grzejniki, kanalizację wewnętrzną i sanitarną, instalację wody, system wentylacyjny, instalację elektryczną</p> Budowa windy przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-windy-przy-istniejacym-budynku-komunalnym-w-szycach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:42 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-windy-przy-istniejacym-budynku-komunalnym-w-szycach/ <p align="justify">Przedmiotem inwestycji jest budowa urządzenia technicznego - dźwig (winda) przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach nr 35 na działkach o nr 97/17, 97/18 w miejscowości Szyce</p> Budowa sieci wodociągowej na odcinku: studnia głębinowa w Prądniku Korzkiewskim - zbiornik pośredni w Białym Kościele http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-wodociagowej-na-odcinku-studnia-glebinowa-w-pradniku-korzkiewskim-zbiornik-posredni-w-bialym-kosciele/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:43 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-wodociagowej-na-odcinku-studnia-glebinowa-w-pradniku-korzkiewskim-zbiornik-posredni-w-bialym-kosciele/ <p align="justify">Przedmiotem robót budowlanych jest budowa sieci wodociągowej wraz z pośrednim zbiornikiem wody - lokalizowanym na działce nr 629/3 w Białym Kościele, oraz budynkiem technicznym usytuowanym na działce nr 124/1 w Prądniku Korzkiewskim.</p> Budowa placu zabaw w Modlnicy http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-placu-zabaw-w-modlnicy/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:43 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-placu-zabaw-w-modlnicy/ <p align="justify">Przy ulicy Lipowej w Modlnicy powstanie “Kraina prehistorycznych jaszczurów” - stylizowany plac zabaw, alejki spacerowe i ławeczki, a także miejsca parkingowe</p> Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wielka Wieś w roku 2010 http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-oraz-budowa-oswietlenia-ulicznego-w-gminie-wielka-wies-w-roku-2010/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:43 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-oraz-budowa-oswietlenia-ulicznego-w-gminie-wielka-wies-w-roku-2010/ <p align="justify">Wykonawca - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Robót Elektro - Energetycznych Ogólnobudowlanych i Geodezyjnych z Krakowa - zobowiązał sie wykonać w/w prace za 44.497,29 zł brutto.</p> Budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego w Wielkiej Wsi http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-3-oddzialowego-przedszkola-samorzadowego-w-wielkiej-wsi/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:43 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-3-oddzialowego-przedszkola-samorzadowego-w-wielkiej-wsi/ <p align="justify">Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną w Wielkiej Wsi</p> Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Bębło http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-terenu-przy-budynku-remizy-strazackiej-w-miejscowosci-beblo/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:44 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-terenu-przy-budynku-remizy-strazackiej-w-miejscowosci-beblo/ <p align="justify">Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Zagospodarowanie terenu: roboty rozbiórkowe; wywożenie gruzu z terenu rozbiórki; roboty ziemne. 2. Utwardzenie terenu kostką brukową grubości 8 cm /droga dojazdowa, miejsca postojowe/. 3. Roboty uzupełniające: plantowanie skarp; obsianie skarp; dostawa i montaż tablicy informacyjnej</p> Montaż monitoringu przy użyciu kamer telewizji dozorowanej na terenach i obiektach użyteczności publicznej http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/montaz-monitoringu-przy-uzyciu-kamer-telewizji-dozorowanej-na-terenach-i-obiektach-uzytecznosci-publicznej/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:44 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/montaz-monitoringu-przy-uzyciu-kamer-telewizji-dozorowanej-na-terenach-i-obiektach-uzytecznosci-publicznej/ <p align="justify">Zakres rzeczowy obejmuje: roboty przygotowawcze, dostawa i montaż instalacji oraz urządzeń monitoringu, uruchomienie monitoringu.</p> Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Modlniczka http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-przestrzeni-publicznej-w-miejscowosci-modlniczka/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:44 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-przestrzeni-publicznej-w-miejscowosci-modlniczka/ <p align="justify">Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: roboty ziemne, przygotowawcze, ułożenie kostki brukowej przed szkołą, wykonanie ogrodzenia szkoły, zagospodarowanie tzw. trójkąta - alejki, ławeczki, montaż lamp solarnych 6 szt. wraz z położeniem rur pod późniejszy kabel do monitoringu wizyjnego, wykonanie ogrodzenia stawu</p> Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego z remontem nawierzchni wraz z kanalizacją opadową ulicy Jurajskiej w Modlnicy http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagu-pieszego-jednostronnego-z-remontem-nawierzchni-wraz-z-kanalizacja-opadowa-ulicy-jurajskiej-w-modlnicy/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:44 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagu-pieszego-jednostronnego-z-remontem-nawierzchni-wraz-z-kanalizacja-opadowa-ulicy-jurajskiej-w-modlnicy/ <p align="justify">W ramach przedsięwzięcia przewidziano do wykonania: przebudowę jezdni ulicy – jezdnia dwukierunkowa o szerokości od 3,20m do 4,00m; budowę chodnika przy jezdni szerokości 1,50m; przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych; przebudowę systemu odwodnienia drogi poprzez profilowanie istniejących rowów, umocnienie istniejących rowów elementami prefabrykowanymi, fragmentaryczne ułożenie na istniejących rowach rur pod chodnikiem wraz z dobudową wpustów ściekowych; zagospodarowanie zielenią terenu objętego opracowaniem (obsianie trawą).</p> Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy - Przysiółek Folwark http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-modlnicy-przysiolek-folwark/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:44 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-modlnicy-przysiolek-folwark/ <p align="justify">Inwestycja obejmuje: - sieć kanalizacyjna ciśnieniowa - kolektor główny ciśnieniowy oraz sięgacze zakończone indywidualnymi pompowniami; - dostawa i montaż pompowni przydomowych wraz z pełnym zasilaniem elektrycznym i sterowaniem pracą pomp; - uzbrojenie sieci; - rozbiórka i naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową; - przewierty pod drogami</p> Wykonanie placu przy OSP w Tomaszowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-placu-przy-osp-w-tomaszowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:45 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-placu-przy-osp-w-tomaszowicach/ <p align="justify">Wykonawca - Firma Brukarsko – Drogowa PAGRO P.H.U. Spółka z o. o. z Krakowa - wykona inwestycje za 62 697,81 zł.</p> Wykonanie ciągów pieszych wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drogach powiatowych Nr 2130K w miejscowościach Bębło, Będkowice i Nr 2132K w miejscowości Giebułtów http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagow-pieszych-wraz-remontem-nawierzchni-i-budowa-kanalizacji-opadowej-przy-drogach-powiatowych-nr-2130k-w-miejscowosciach-beblo-bedkowice-i-nr-2132k-w-miejscowosci-giebultow/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:45 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagow-pieszych-wraz-remontem-nawierzchni-i-budowa-kanalizacji-opadowej-przy-drogach-powiatowych-nr-2130k-w-miejscowosciach-beblo-bedkowice-i-nr-2132k-w-miejscowosci-giebultow/ <p align="justify">Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągów pieszych wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drogach powiatowych Nr 2130K w miejscowościach Bębło, Będkowice i Nr 2132K w miejscowości Giebułtów</p> Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego tzw. Kwietniowe Doły - I odcinek http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/utwardzenie-terenu-istniejacego-szlaku-turystycznego-tzw-kwietniowe-doly-i-odcinek/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:45 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/utwardzenie-terenu-istniejacego-szlaku-turystycznego-tzw-kwietniowe-doly-i-odcinek/ <p align="justify">Zakresem utwardzenia objęty jest pierwszy odcinek istniejącego szlaku turystycznego długości około 477 m, na powierzchni 716 m2. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane de-ka-bud z Krakowa - wykona inwestycję za 91.766,75 zł. do końca czerwca 2011r.</p> Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym Modlniczce http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-szatniowo-sanitarnego-przy-boisku-sportowym-modlniczce/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:45 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-szatniowo-sanitarnego-przy-boisku-sportowym-modlniczce/ <p align="justify">Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie od podstaw w pełnym zakresie wykończeniowym budynku o funkcji szatniowo- sanitarnej wraz z trybunami zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem na terenie boiska sportowego w miejscowości Modlniczka.</p> Budowa drogi krajowej nr 94 od węzła Radzikowskiego do węzła Modlnica http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-drogi-krajowej-nr-94-od-wezla-radzikowskiego-do-wezla-modlnica/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:46 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-drogi-krajowej-nr-94-od-wezla-radzikowskiego-do-wezla-modlnica/ <p align="justify">Budowa tego odcinka drogi krajowej to ważna inwestycja, która ułatwi komunikację krakowianom i mieszkańcom podkrakowskich gmin m.in. Wielkiej Wsi i Zabierzowa. Inwestycja składać się będzie z czterech części: budowy 2,5-kilometrowego odcinka drogi, budowy nowego węzła w Modlnicy, rozbudowy istniejącego już węzła Radzikowskiego i gruntownej przebudowy fragmentu drogi Kraków-Olkusz</p> Budowa budynku gimnazjum w Modlnicy http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-gimnazjum-w-modlnicy/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:46 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-gimnazjum-w-modlnicy/ <p align="justify">Wykonawca - renomowana firma BUDSTAL-2 S.A. z siedzibą w Krakowie - zobowiązał się wykonać inwestycję za kwotę 6.522.257,71 zł brutto do 31 lipca 2011 r.</p> Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku komunalnego w Giebułtowie http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-istniejacego-budynku-komunalnego-w-giebultowie/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:46 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-istniejacego-budynku-komunalnego-w-giebultowie/ <p align="justify">Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego budynku w miejscowości Giebułtów na działce szkolnej, na której stoi budynek szkoły wiejskiej oraz budynek gospodarczy.</p> Budowa wodociągu w Czajowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-wodociagu-w-czajowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:46 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-wodociagu-w-czajowicach/ <p align="justify">Przedmiotem inwestycji jest wykonanie 1356 mb sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm z Prądnika Korzkiewskiego do Czajowic za 252.150 zł. Budowa wodociągu ma zabezpieczyć w wodę mieszkańców Czajowic oraz odciążyć wodociąg w Bęble.</p> Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego z remontem nawierzchni i z kanalizacją opadową ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagu-pieszego-jednostronnego-z-remontem-nawierzchni-i-z-kanalizacja-opadowa-ul-szkolnej-w-wielkiej-wsi/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:47 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagu-pieszego-jednostronnego-z-remontem-nawierzchni-i-z-kanalizacja-opadowa-ul-szkolnej-w-wielkiej-wsi/ <p>Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie chodnika wraz z kanalizacją opadową na ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi od km 00+170 do km 00+ 525 oraz remont nawierzchni na długości 525 m.</p> Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych na terenie Gminy http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-nawierzchni-na-istniejacych-drogach-gminnych-na-terenie-gminy/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:47 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-nawierzchni-na-istniejacych-drogach-gminnych-na-terenie-gminy/ <p align="justify">Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o.– zobowiązał się wykonać inwestycję za 699.016,81 zł brutto.</p> Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/modernizacja-budynku-remizy-osp-w-czajowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:47 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/modernizacja-budynku-remizy-osp-w-czajowicach/ <p align="justify">Zakres rzeczowy obejmuje: roboty elewacyjne, wykonanie ogrodzenia z siatki, wykonanie przesuwnej, stalowej ocynkowanej bramy wjazdowej o wym. 5,3 x 1,6 m wraz z słupkami przybramowymi, zagospodarowanie terenu</p> Wykonanie trybuny sportowej przy boisku sportowym w Giebułtowie http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-trybuny-sportowej-przy-boisku-sportowym-w-giebultowie/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:47 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-trybuny-sportowej-przy-boisku-sportowym-w-giebultowie/ <p align="justify">Przedmiotem inwestycji jest wykonanie trybuny stacjonarnej wraz z podbudową przy boisku sportowym w Giebułtowie wraz z chodnikiem, ogrodzeniem i murami oporowymi w Giebułtowie na dz. nr 47/27.</p> Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/uporzadkowanie-gospodarki-sciekowej-na-terenie-solectwa-wielka-wies/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:48 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/uporzadkowanie-gospodarki-sciekowej-na-terenie-solectwa-wielka-wies/ <p align="justify">Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielka Wieś oraz części miejscowości Biały Kościół i Szyce. Zaplanowano także połączenie tzw. „spinką” gminnej sieci kanalizacyjnej z siecią krakowską. Sieć zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym, z zastosowaniem pompowni sieciowych oraz w systemie ciśnieniowym, odprowadzającym ścieki za pomocą indywidualnych pompowni przydomowych.</p> Budowa placów zabaw w Białym Kościele i w Wielkiej Wsi http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-placow-zabaw-w-bialym-kosciele-i-w-wielkiej-wsi/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:48 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-placow-zabaw-w-bialym-kosciele-i-w-wielkiej-wsi/ <p align="justify">Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa działania: przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw</p> Budowa drogi dojazdowej do Centrum Logistycznego wraz z przebudową ul. Willowej w Modlniczce http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-drogi-dojazdowej-do-centrum-logistycznego-wraz-z-przebudowa-ul-willowej-w-modlniczce/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:48 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-drogi-dojazdowej-do-centrum-logistycznego-wraz-z-przebudowa-ul-willowej-w-modlniczce/ <p align="justify">Wykonawca - SPEC-BRUK, Sp. z o. o z Libiąża – zobowiązał się wykonać inwestycję za 6.463.210,64 zł brutto.</p> Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czajowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-wielofunkcyjnego-boiska-sportowego-w-czajowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:48 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-wielofunkcyjnego-boiska-sportowego-w-czajowicach/ <p align="justify">Wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżoww „PROGRAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z Gdańska - zobowiązał sie wykonać inwestycję za 211.934,49 zł do 20 czerwca 2012 r.</p> Budowa i doposażenie placów zabaw - Modlniczka, Modlnica, Wierzchowie http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-i-doposazenie-placow-zabaw-modlniczka-modlnica-wierzchowie/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:49 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-i-doposazenie-placow-zabaw-modlniczka-modlnica-wierzchowie/ <p align="justify">W ramach zadania powstały dwa nowe place zabaw w Modlniczce oraz Wierzchowiu oraz doposażony został plac zabaw w Modlnicy</p> Wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich na potrzeby mieszkańców południowej części gminy w Szycach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-otworu-poszukiwawczego-studziennego-w-celu-ujecia-wod-podziemnych-z-utworow-jurajskich-na-potrzeby-mieszkancow-poludniowej-czesci-gminy-w-szycach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:49 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-otworu-poszukiwawczego-studziennego-w-celu-ujecia-wod-podziemnych-z-utworow-jurajskich-na-potrzeby-mieszkancow-poludniowej-czesci-gminy-w-szycach/ <p align="justify">Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce. W ramach umowy ma wykonać otwór poszukiwawczy (studzienny) w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich na potrzeby mieszkańców południowej części gminy w miejscowości Szyce, Gmina Wielka Wieś.</p> Renowacja boiska sportowego w Giebułtowie http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/renowacja-boiska-sportowego-w-giebultowie/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:49 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/renowacja-boiska-sportowego-w-giebultowie/ <p align="justify">W ramach zadania “Renowacja boiska sportowego w Giebułtowie” przewiduje się wykonanie następujących robót: Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie robót ziemnych związanych z poszerzeniem boiska sportowego, wykonanie przyłącza wody do nawadniania boiska, ukształtowanie terenu w zakresie prawidłowych spadków dopuszczalnych dla boisk sportowych, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, posianie trawy i jej pielęgnacja w okresie wegetacyjnym</p> Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Białym Kościele http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-i-rozbudowa-budynku-komunalnego-w-bialym-kosciele/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:49 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-i-rozbudowa-budynku-komunalnego-w-bialym-kosciele/ <p align="justify">Wykonawca - Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia - zobowiązał sie wykonać inwestycje za 394.408,57 zł brutto do końca października 2012r.</p> Przebudowa i rozbudowa strychu nieużytkowego na sale dydaktyczne i zajęciowe w budynku Szkoły Podstawowej w Bęble http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-i-rozbudowa-strychu-nieuzytkowego-na-sale-dydaktyczne-i-zajeciowe-w-budynku-szkoly-podstawowej-w-beble/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:50 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-i-rozbudowa-strychu-nieuzytkowego-na-sale-dydaktyczne-i-zajeciowe-w-budynku-szkoly-podstawowej-w-beble/ <p align="justify">Wykonawca - Jerzy Kowal Zakład Remontowo- Budowlany ze Słomnik – zobowiązał się zrealizować inwestycję za 617.999,38 zł do końca października 2012 r.</p> Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wielkiej Wsi http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-wielofunkcyjnego-boiska-sportowego-w-wielkiej-wsi/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:50 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-wielofunkcyjnego-boiska-sportowego-w-wielkiej-wsi/ <p align="justify">W zakres budowy wchodzi wykonanie robót: roboty przygotowawcze i roboty ziemne roboty odwadniające wykonanie boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni poliuretanowej wyposażenie boiska w zestawy do koszykówki, piłki ręcznej i do siatkówki wykonanie instalacji budowlanych w zakresie zabudowy piłko chwytów (ogrodzenie płyty boiska)</p> Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-nawierzchni-na-istniejacych-drogach-gminnych/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:50 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-nawierzchni-na-istniejacych-drogach-gminnych/ <p align="justify">Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu - zobowiązał się wykonać inwestycje za 898.775,35 złotych brutto do 14 września 2012 r.</p> Przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia w Giebułtowie http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2132k-z-elementami-odwodnienia-w-giebultowie/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:50 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2132k-z-elementami-odwodnienia-w-giebultowie/ <p align="justify">Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia na odcinku od km 0+690,00 do km 1+653,00 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś – Etap II.</p> Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-budynku-remizy-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-bedkowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:51 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-budynku-remizy-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-bedkowicach/ <p align="justify">GIPS-BUD s.c. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar, ul. Wyżynna 16a, 30-617 Kraków w ramach umowy ma wykonać przebudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Będkowice</p> Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Giebułtów- etap II, na odcinku: rzeka Prądnik (działka nr 47/26) - studnia rozprężna SR - studnia kanalizacyjna S36 http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacyjnej-w-m-giebultow-etap-ii-na-odcinku-rzeka-pradnik-dzialka-nr-47-26-studnia-rozprezna-sr-studnia-kanalizacyjna-s36/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:51 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacyjnej-w-m-giebultow-etap-ii-na-odcinku-rzeka-pradnik-dzialka-nr-47-26-studnia-rozprezna-sr-studnia-kanalizacyjna-s36/ <p align="justify">Firma Budowlana ROSA realizuje inwestycję pod nazwą Budowa kanalizacji w miejscowości Giebułtów, etap II – ( na odcinku: rzeka Prądnik (działka nr 47/26) - studnia rozprężna Sr – studnia kanalizacyjna S36).</p> Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego tzw. Kwietniowe Doły w Gminie Wielka Wieś – II odcinek http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/utwardzenie-terenu-istniejacego-szlaku-turystycznego-tzw-kwietniowe-doly-w-gminie-wielka-wies-ii-odcinek/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:51 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/utwardzenie-terenu-istniejacego-szlaku-turystycznego-tzw-kwietniowe-doly-w-gminie-wielka-wies-ii-odcinek/ <p>Zakresem utwardzenia objęty jest drugi odcinek istniejącego szlaku turystycznego długości około 130 mb</p> Inwestycje w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w 2012 r. http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/inwestycje-w-zakresie-budowy-i-modernizacji-oswietlenia-ulicznego-w-2012-r/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:52 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/inwestycje-w-zakresie-budowy-i-modernizacji-oswietlenia-ulicznego-w-2012-r/ <p>Inwestycję realizowała Firma – Zakład elektroinstalacyjny Marek Pietrzyk w formule Zaprojektuj i wybuduj.<br /><br /></p> Wykonanie wiat turystycznych na działce nr 256 w miejscowości Będkowice, Gmina Wielka Wieś http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-wiat-turystycznych-na-dzialce-nr-256-w-miejscowosci-bedkowice-gmina-wielka-wies/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:52 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-wiat-turystycznych-na-dzialce-nr-256-w-miejscowosci-bedkowice-gmina-wielka-wies/ <p align="justify"><strong>Wykonanie wiat turystycznych na działce nr 256 w miejscowości Będkowice, Gmina Wielka Wieś<br /></strong> <br />1.1. Zakres rzeczowy obejmuje : <br />A. Wykonanie 2 szt. wiat turystycznych o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego lakierobejcą, uprzednio poddanemu heblowaniu i stępieniu krawędzi.<br />- belki nośne pionowe i poziome oraz zastrzały główne 14x14<br />- krokwy 12x6<br />- konstrukcja dachu wybita deską boazeryjną gr 19mm, z deską czołową gr. 25 mm, wysokości 12 cm<br />- dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze brązowym<br />- stół - szer. 75 cm, dł 360 cm z bali gr 4 cm na wysokości 82 cm<br />- ławki - szer 32 cm, dł 360 cm z bali gr. 4 cm na wysokości 52 cm</p> Odwodnienie drogi krajowej 94 w miejscowości Szyce http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/odwodnienie-drogi-krajowej-94-w-miejscowosci-szyce/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:52 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/odwodnienie-drogi-krajowej-94-w-miejscowosci-szyce/ <p align="justify">Od kilku tygodni w miejscowości Szyce trwają prace związane z odwodnieniem DK 94. Temat ten pojawiał się od wielu lat i był bolączką zarówno Gminy jak i mieszkańców, których bezpośrednio dotykał gdyż coraz większe ilości wód z drogi krajowej zamiast być odpowiednio odprowadzone, rozlewały się na pola i podwórka mieszkańców Szyc.</p> Budowa budynku technicznego w Prądniku Korzkiewskim oraz wyposażenie zbiornika w Białym Kościele http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-technicznego-w-pradniku-korzkiewskim-oraz-wyposazenie-zbiornika-w-bialym-kosciele/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:52 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-technicznego-w-pradniku-korzkiewskim-oraz-wyposazenie-zbiornika-w-bialym-kosciele/ <p align="justify">Zakres prac obejmuje budowę:<br />- stacji uzdatniania wody - chlorownia oraz sterowni<br />- zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej, technologicznej oraz wewnętrznej instalacji wody ciepłej<br />- instalacji do dezynfekcji wody oraz do wytwarzania podchlorynu sodu metodą elektrolizy<br />- instalacji mechaniczno- grawitacyjnej wentylacji<br />- wewnętrznej instalacji elektrycznej, zabezpieczającej, sterującej oraz oświetlenie zewnętrzne obiektu<br /><br /></p> Budowa wodociągu łączącego ujęcie wody w miejscowości Wierzchowie ze zbiornikiem wyrównawczym w miejscowości Bębło” oraz „Zasilanie i instalacje elektryczne ujęcia wody w miejscowości Wierzchowie http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-wodociagu-laczacego-ujecie-wody-w-miejscowosci-wierzchowie-ze-zbiornikiem-wyrownawczym-w-miejscowosci-beblo-oraz-zasilanie-i-instalacje-elektryczne-ujecia-wody-w-miejscowosci-wierzchowie/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:53 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-wodociagu-laczacego-ujecie-wody-w-miejscowosci-wierzchowie-ze-zbiornikiem-wyrownawczym-w-miejscowosci-beblo-oraz-zasilanie-i-instalacje-elektryczne-ujecia-wody-w-miejscowosci-wierzchowie/ <p align="justify">Zakres umowy obejmuje budowę sieci wodociągowej DN 160 na długości 1846,0m na odcinku studnia głębinowa w Wierzchowiu – zbiornik pośredni wody pitnej w Bęble oraz zasilanie wewnętrzne instalacji elektrycznych i sterowania dla studni głębinowej na ujęciu wody w Wierzchowiu.</p> Budowa boiska sportowego w nawierzchni z trawy sztucznej w miejscowości Modlniczka http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-boiska-sportowego-w-nawierzchni-z-trawy-sztucznej-w-miejscowosci-modlniczka/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:53 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-boiska-sportowego-w-nawierzchni-z-trawy-sztucznej-w-miejscowosci-modlniczka/ <p align="justify">Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa boiska ze sztuczną trawą w miejscowości Modlniczka. Zadanie realizuje Firma NOVA SPORT Sp. z o.o., ze  Szczecina  za kwotę 829.020,00 brutto. Ze względu na trudny teren termin zakończenia prac ulegnie opóźnieniu.</p> Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-i-rozbudowa-sieci-wodociagowej-w-miejscowosci-bedkowice/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:53 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-i-rozbudowa-sieci-wodociagowej-w-miejscowosci-bedkowice/ <p align="justify">Zakres umowy obejmuje przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej DN 110, 90, 63 o łącznej długości 1740,0m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych DN40 o długości 315,0 m. Obejmuje także budowę sięgacza do cmentarza wraz z zdrojem ulicznym.</p> Adaptacja akustyczna sali gimnastycznej przy gimnazjum w Białym Kościele http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/adaptacja-akustyczna-sali-gimnastycznej-przy-gimnazjum-w-bialym-kosciele/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:54 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/adaptacja-akustyczna-sali-gimnastycznej-przy-gimnazjum-w-bialym-kosciele/ <p align="justify">Zadanie obejmuje wykonanie adaptacji akustycznej Sali gimnastycznej umożliwiającej poprawne akustyczne warunki funkcjonowania obiektu a mianowicie:<br />- dobrą słyszalność i zrozumiałość mowy oraz muzyki i wszelkich zjawisk dźwiękowych, a także obniżenie poziomu hałasu generowanego przez widzów podczas imprez masowych i występów artystycznych.<br />- dobrą słyszalność i zrozumiałość mowy speakera oraz osób prowadzących – sędziów i trenerów oraz obniżenie poziomu hałasu generowanego przez ćwiczących i widzów podczas zawodów i ćwiczeń sportowych.</p> Budowa zbiorników wody pitnej i hydroforni w miejscowości Giebułtów http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-zbiornikow-wody-pitnej-i-hydroforni-w-miejscowosci-giebultow/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:54 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-zbiornikow-wody-pitnej-i-hydroforni-w-miejscowosci-giebultow/ <p align="justify">Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu dwóch żelbetowych podziemnych zbiorników na wodę pitną połączonych budynkiem hydroforni.</p> Remont parteru budynku komunalnego w Szycach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-parteru-budynku-komunalnego-w-szycach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:54 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-parteru-budynku-komunalnego-w-szycach/ <p align="justify">Firma Usługi Remontowo – Budowlane Dawiec Józef z Pcimia, w terminie do 31.03.2013 r., w ramach umowy ma wykonać remont parteru budynku komunalnego w miejscowości Szyce Gmina Wielka Wieś</p> Budowa połączenia istniejącego wodociągu w m. Tomaszowice z istniejącym wodociągiem w m. Wielka Wieś http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-polaczenia-istniejacego-wodociagu-w-m-tomaszowice-z-istniejacym-wodociagiem-w-m-wielka-wies/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:54 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-polaczenia-istniejacego-wodociagu-w-m-tomaszowice-z-istniejacym-wodociagiem-w-m-wielka-wies/ <p>Zakres rzeczowy obejmuje:</p> <p>-Sieć wodociągowa DN 110x10,0 PE 100 SDR 11 PN16 L= 1033,90m<br />- komora zasuw – 1 szt.<br />- hydranty przeciwpożarowe – 2 kpl<br />- zasuwy żeliwne kołnierzowe – 4 kpl<br />- wymiana istniejącego wodociągu PE63 mm w m. Tomaszowice na wodociąg PE90mm, L-150,0m</p> REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY WIELKA WIEŚ W ROKU 2013 NA SZACUNKOWEJ POWIERZCHNI 1150 m ² http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-czastkowy-nawierzchni-bitumicznej-drog-bedacych-w-zarzadzie-gminy-wielka-wies-w-roku-2013-na-szacunkowej-powierzchni-1150-m-2/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:55 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-czastkowy-nawierzchni-bitumicznej-drog-bedacych-w-zarzadzie-gminy-wielka-wies-w-roku-2013-na-szacunkowej-powierzchni-1150-m-2/ <p align="justify">Remont nawierzchni bitumicznych na drogach wskazanych przez Zamawiającego na szacunkowej powierzchni 1150 m2 w tym:</p> <p align="justify">- emulsją asfaltową szybkorozpadową i gresami za pomocą w pełni zautomatyzowanego remontera drogowego przy średniej głębokości ubytków 5 cm na szacunkowej powierzchni 1000 m2</p> <p align="justify">- asfaltem lanym z obcięciem krawędzi przy średniej głębokości ubytków 5 cm na szacunkowej powierzchni 150m²</p> Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wielka Wieś http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-oraz-budowa-oswietlenia-ulicznego-w-gminie-wielka-wies/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:55 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-oraz-budowa-oswietlenia-ulicznego-w-gminie-wielka-wies/ <p align="justify">Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielka Wieś . Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie ustalonym w dokumentacji technicznej. </p> Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 w Bęble, Białym Kościele i Wierzchowiu http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-i-rozbudowa-odcinka-drogi-krajowej-nr-94-w-beble-bialym-kosciele-i-wierzchowiu/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:55 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-i-rozbudowa-odcinka-drogi-krajowej-nr-94-w-beble-bialym-kosciele-i-wierzchowiu/ <p align="justify">Kolejną ważną inwestycją odbywająca się na DK 94 to jej modernizacja na odcinku gimnazjum w Białym Kościele-Zajazd Krystynka). Pierwotnie miało zostać wykonane jedynie wzmocnienie nawierzchni wraz z jej przebudową. Niemniej jednak Wójt po otrzymaniu tej informacji, podjął starania aby w ramach inwestycji można było zrobić zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.</p> Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) w miejscowości Wielka Wieś http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-obiektow-malej-architektury-placu-zabaw-w-miejscowosci-wielka-wies/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:56 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-obiektow-malej-architektury-placu-zabaw-w-miejscowosci-wielka-wies/ <p align="justify">Inwestycja zakłada wykonanie placu zabaw oraz chodnika do placu zabaw w ramach programu rządowego  „Radosna Szkoła”  na terenie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe „ARCHiBUD” z siedzibą w Olkuszu za kwotę 112.655,66 zł brutto w terminie do 15.07.2013 r.</p> Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Giebułtów http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-wodociagowej-w-miejscowosci-giebultow/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:56 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-wodociagowej-w-miejscowosci-giebultow/ <p align="justify">Zadanie będzie realizowane przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi w terminie 13.05.2013 do 31.07.2013 r. za łączną kwotę 165 000,00 zł brutto.  </p> Budowa kanalizacji sanitarnej w Białym Kościele i Prądniku Korzkiewskim http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-bialym-kosciele-i-pradniku-korzkiewskim/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:56 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-bialym-kosciele-i-pradniku-korzkiewskim/ <p align="justify">Konsorcjum Firm: Firma Budowlana ROSA i AG System Sp. z o.o z Krakowa podpisało z Gminą umowę na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w Gminie Wielka Wieś - w miejscowości Biały Kościół i Prądnik Korzkiewski”.</p> Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-drog-bedacych-w-zarzadzie-gminy-wielka-wies-1/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:56 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-drog-bedacych-w-zarzadzie-gminy-wielka-wies-1/ <p align="justify">Zadanie realizuje Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę brutto złotych: 729.964,54 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : 15.10.2013 roku.</p> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Prądnik Korzkiewski, Giebułtów http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-miejscowosci-pradnik-korzkiewski-giebultow/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:57 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-miejscowosci-pradnik-korzkiewski-giebultow/ <p align="justify">Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinach za kwotę 1.549.482,05 zł brutto w terminie do 06.12.2013 r.</p> Projekt budowlano-wykonawczy i budowa połączenia istniejącego wodociągu w m. Giebułtów z istniejącym wodociągiem w m. Szyce, gmina Wielka Wieś http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/projekt-budowlano-wykonawczy-i-budowa-polaczenia-istniejacego-wodociagu-w-m-giebultow-z-istniejacym-wodociagiem-w-m-szyce-gmina-wielka-wies/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:57 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/projekt-budowlano-wykonawczy-i-budowa-polaczenia-istniejacego-wodociagu-w-m-giebultow-z-istniejacym-wodociagiem-w-m-szyce-gmina-wielka-wies/ Projekt budowlano-wykonawczy i budowa połączenia istniejącego wodociągu w m. Giebułtów z istniejącym wodociągiem w m. Szyce, gmina Wielka Wieś Ogrodzenie boiska sportowego w Modlnicy http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/ogrodzenie-boiska-sportowego-w-modlnicy/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:57 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/ogrodzenie-boiska-sportowego-w-modlnicy/ <p>Zadanie realizauje klub LKS „Błękitni” Modlnica w ramach dotacji na zadanie inwestycyjne w wysokości 35 000,00 zł.</p> Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-oraz-budowa-oswietlenia-ulicznego/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:58 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-oraz-budowa-oswietlenia-ulicznego/ <p align="justify">Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielka Wieś. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie ustalonym w dokumentacji technicznej.</p> Zagospodarowanie terenu w okolicy stawu w miejscowości Modlnica http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-terenu-w-okolicy-stawu-w-miejscowosci-modlnica/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:58 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-terenu-w-okolicy-stawu-w-miejscowosci-modlnica/ <p align="justify">Zadanie zrealizuje Spółka DOM  PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach za kwotę 525.000,00 zł , w terminie do 30.06.2014 roku. Zadanie ma na celu poprawę walorów turystycznych miejscowości oraz zapewnienie dodatkowego miejsca do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. </p> Budowa sceny plenerowej w Prądniku Korzkiewskim http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sceny-plenerowej-w-pradniku-korzkiewskim/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:58 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sceny-plenerowej-w-pradniku-korzkiewskim/ <p style="text-align: justify;"><span>Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej, przeznaczona do użytku wewnętrznego Gminy, organizacji zebrań związanych z działalnością Gminy oraz do organizacji okazjonalnych imprez okolicznościowych.</span></p> Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś w roku 2014 http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-drog-bedacych-w-zarzadzie-gminy-wielka-wies-w-roku-2014/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:59 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-drog-bedacych-w-zarzadzie-gminy-wielka-wies-w-roku-2014/ <p style="text-align: justify;">Zadanie realizuje w okresie od maja do końca sierpnia 2014 r. Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną kwotę 1.282.173,02 zł brutto. Jest do zadanie bardzo oczekiwane przez mieszkańców, ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych.</p> Ogrodzenie boiska w Modlnicy http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/ogrodzenie-boiska-w-modlnicy/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:59 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/ogrodzenie-boiska-w-modlnicy/ <p style="text-align: justify;"><span>Zadanie wykonywane jest w trybie wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dokończenia remontu ogrodzenia boiska w Modlnicy. Wykonawcą prac jest LKS Błękitni Modlnica za kwotę 30.000 zł.</span></p> Wymiana wodociągu w ulicy Orlich Gniazd w Giebultowie http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wymiana-wodociagu-w-ulicy-orlich-gniazd-w-giebultowie/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:21:59 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wymiana-wodociagu-w-ulicy-orlich-gniazd-w-giebultowie/ <p style="text-align: justify;"><span>Długość wymienianej sieci wodociągowej to 230 mb. </span><span>Znaczna część robót była wykonywana metodą przewiertu sterowanego. </span><span>Wykonano również 21 przepięć przyłączy do budynków mieszkalnych znajdujących się przy ulicy Orlich Gniazd.</span></p> Budowa chodnika ul. Słowiańskiej w Modlniczce http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-chodnika-ul-slowianskiej-w-modlniczce/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:00 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-chodnika-ul-slowianskiej-w-modlniczce/ <p style="text-align: justify;"><span>Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszego o szacunkowej długości: 156,84mb na drodze ul. Słowiańska w Modlniczce gm. Wielka Wieś wraz z robotami towarzyszącymi</span></p> Budowa boiska sportowego w Modlniczce http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-boiska-sportowego-w-modlniczce/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:00 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-boiska-sportowego-w-modlniczce/ <div style="text-align: justify;">Boisko do piłki nożnej o wymiarach 50x30m w nawierzchni z trawy sztucznej wraz z wyposażeniem: powierzchnia boiska wraz z pasami bocznymi wynosi 1.904 m<sup>2</sup></div> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w m. Giebułtów – etap III http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-w-m-giebultow-etap-iii/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:00 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-w-m-giebultow-etap-iii/ <p style="text-align: justify;">Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę: kanałów ciśnieniowo – grawitacyjnych warz z uzbrojeniem tj. studniami rewizyjno – kontrolnymi, tłocznią ścieków oraz przekraczaniem dróg gminnych asfaltowych i gruntowych w formie przewiertu bezrozkopowego oraz wykopu otwartego.</p> Budowa pętli autobusowej w Będkowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-petli-autobusowej-w-bedkowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:01 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-petli-autobusowej-w-bedkowicach/ <p align="justify">Zadanie polegać będzie na wykonaniu nasypu drogowego, na którym zlokalizowana będzie pętla autobusowa o długości 188,12 m i nawierzchni bitumicznej; składająca się z peronu i wiaty przystankowej. Zjazd na pętle odbywać się będzie z drogi powiatowej nr DP2130K.</p> Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierzchowie http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-centrum-miejscowosci-wierzchowie/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:01 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-centrum-miejscowosci-wierzchowie/ <p style="text-align: justify;">Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze, umocnienie skarp wlotu/wylotu przepustu, umocnienie ścian czołowych przepustu, wykonanie schodków betonowych (zejście do potoku) obłożonych kamieniem z balustradą, montaż nowych barierek stalowych zabezpieczających na moście, obłożenie kamieniem i podniesienie istniejącego kręgu studni oraz wykonanie zadaszenia z drewna, wykonanie ogrodzenia studni, wykonanie belek żelbetowych pod barierki stalowe, wykonanie drogi dojazdowej do studni.</p> Wykonanie przebudowy drogi publicznej gminnej w Białym Kościele http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-przebudowy-drogi-publicznej-gminnej-w-bialym-kosciele/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:01 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-przebudowy-drogi-publicznej-gminnej-w-bialym-kosciele/ <p style="text-align: justify;">Wykonanie przebudowy drogi publicznej gminnej K 601459 (ul. Królowej Jadwigi) zlokalizowanej na dz. nr 688/1 relacji Prądnik – Za Morze i drogi publicznej gminnej K601461 (ul. Św. Floriana) zlokalizowanej na dz. nr 675/1 relacji Skotnica –Iwiny wraz remontem nawierzchni, chodnika i wykonaniem kanalizacji opadowej na długości 1060 mb w miejscowości Biały Kościół wraz z robotami towarzyszącymi.</p> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzchowiu http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-wierzchowiu/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:02 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-wierzchowiu/ <p style="text-align: justify;">Do końca roku Firma Budowlana  Rosa, wyłoniona w publicznym przetargu, za kwotę  3 922 897 46 zł ma wybudować sieć kanalizacyjną w tej miejscowości. To zadanie umożliwi nam budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach tj. Bęble, Czajowicach oraz Będkowicach.</p> Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Białym Kościele http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/adaptacja-pomieszczen-na-swietlice-wiejska-w-bialym-kosciele/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:02 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/adaptacja-pomieszczen-na-swietlice-wiejska-w-bialym-kosciele/ <p style="text-align: justify;"><span>Projekt adaptacji obejmuje wykonanie niżej wymienionego zakresu robót: </span><span>wyburzenie ścian wewnętrznych działowych zgodnie z wytycznymi, </span><span>częściowe wyburzenie otworów w ścianach nośnych (przesunięcie otworu w osi),</span><br /><span>podmurowania i zamurowania niektórych istniejących otworów drzwiowych, w tym całkowite wydzielenie świetlicy od gimnazjum...</span></p> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. Orlich Gniazd w miejscowości Giebułtów http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-cisnieniowej-ul-orlich-gniazd-w-miejscowosci-giebultow/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:03 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-cisnieniowej-ul-orlich-gniazd-w-miejscowosci-giebultow/ <p style="text-align: justify;">Zadanie obejmuje montaż 20 kompletów przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Zadanie realizuje Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi.</p> Budowa kanalizacji w Czajowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-obiektami-towarzyszacymi-etap-ii-w-m-czajowice/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:03 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-obiektami-towarzyszacymi-etap-ii-w-m-czajowice/ <p style="text-align: justify;">W przedostatnim dniu starego roku podpisano umowę na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice". Umowa, opiewająca na kwotę 5.466 666,12 zł brutto zobowiązuje wykonawcę - firmę ROSA z Szyc, do wybudowania ponad 7 km grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej do końca lipca 2015 roku.</p> Wymiana rurociągu wodociągowego azbestowo – cementowego w ul. Słonecznej i ul. Stromej w Wielkiej Wsi http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/wymiana-rurociagu-wodociagowego-azbestowo-cementowego-w-ul-slonecznej-i-ul-stromej-w-wielkiej-wsi/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:03 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/wymiana-rurociagu-wodociagowego-azbestowo-cementowego-w-ul-slonecznej-i-ul-stromej-w-wielkiej-wsi/ <p style="text-align: justify;">Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: Wymianę istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbeztowo cementowych Ø 100mm na rurociąg polietylenowy PE Ø110mm z zastosowaniem rur PE 100 HD SDR 11, klasy PN 10 atestowanych dla wody pitnej wraz z uzbrojeniem.</p> Zbiorniki wody pitnej w Modlnicy - ul. Św. Wojciecha http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/zbiorniki-wody-pitnej-w-modlnicy-ul-sw-wojciecha/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:04 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/zbiorniki-wody-pitnej-w-modlnicy-ul-sw-wojciecha/ <p style="text-align: justify;">Budowa dwóch zbiorników wodociągowych, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 637/2, 79/2 w miejscowości Modlnica Gmina Wielka Wieś.</p> Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-nawierzchni-na-istniejacych-drogach-gminnych-na-terenie-gminy-wielka-wies/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:04 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-nawierzchni-na-istniejacych-drogach-gminnych-na-terenie-gminy-wielka-wies/ <p style="text-align: justify;">Inwestycję realizuje firma PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie za łączną kwotę brutto złotych: 975.298,75 zł w terminie do 30.09.2015 r.</p> Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/modernizacja-i-rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-giebultowie/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:04 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/modernizacja-i-rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-giebultowie/ <p style="text-align: justify;">Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów. Do oczyszczalni doprowadzane będą ścieki z uporządkowanych i rozbudowanych zlewni Gminy.  Docelowa przepustowość oczyszczalni (przepływ średni dobowy) wynosi około 9990 RLM Qdśr = 1100 m3/d.</p> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap III w miejscowości Bębło http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-obiektami-towarzyszacymi-etap-iii-w-miejscowosci-beblo/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:05 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-obiektami-towarzyszacymi-etap-iii-w-miejscowosci-beblo/ <p style="text-align: justify;">Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Generalny wykonawca: Firma „DROGOP-2” Sp. z o.o.</p> Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego w Będkowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/utwardzenie-terenu-istniejacego-szlaku-turystycznego-w-bedkowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:05 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/utwardzenie-terenu-istniejacego-szlaku-turystycznego-w-bedkowicach/ <p style="text-align: justify;">Przewidziany do utwardzenia szlak turystyczny jest przedłużeniem ul. Akacjowej biegnącej od drogi powiatowej w kierunku zachodnim. Początkowy odcinek znajduje się w obszarze niewielkiego jaru o stromych skarpach.</p> Budowa chodnika, poszerzenia jezdni i remont zjazdów, ul. Podwikle w miejscowości Giebułtów http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-chodnika-poszerzenia-jezdni-i-remont-zjazdow-ul-podwikle-w-miejscowosci-giebultow/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:05 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-chodnika-poszerzenia-jezdni-i-remont-zjazdow-ul-podwikle-w-miejscowosci-giebultow/ <p style="text-align: justify;">Zadanie zrealizuje Firma Produkcyjno - Handlowo -Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa z siedzibą w Przegini Duchowne.</p> Budowa sieci wodociągowej PE 110 http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-wodociagowej-pe-110/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:06 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-wodociagowej-pe-110/ <p style="text-align: justify;">Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: wykonanie rurociągu wodociągowego PEHD SDR 11 RC DN 110 o długości 178,0 m  w rejonie ul. Dębowej w Białym Kościele, wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej PCV 110 mm na działce nr 353 oraz  wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 29/2.</p> Budowa Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-centrum-administracyjnego-gminy-wielka-wies/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:06 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-centrum-administracyjnego-gminy-wielka-wies/ <p align="justify">Inwestycja zlokalizowana na działkach 97/17, 97/18 i 97/20 w miejscowości Szyce, obejmuje budowę Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach jw. składającego się z budynku „A” Urzędu Gminy, Rady Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Straży Gminnej, Gminnego Zakładu Komunalnego i Biblioteki Gminnej oraz budynku „B” usługowo handlowo-biurowego. Budynki będą połączone ze sobą przewiązką. </p> Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bębło http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-wielofunkcyjnego-budynku-uzytecznosci-publicznej-w-miejscowosci-beblo/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:06 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-wielofunkcyjnego-budynku-uzytecznosci-publicznej-w-miejscowosci-beblo/ <p style="text-align: justify;">Budynek będzie  dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ma spełniać potrzeby społeczności lokalnej miejscowości Bębło i w związku z tym  łączy w sobie trzy funkcje: pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej; zaplecze sanitarne i sportowe dla drużyn sportowych korzystających z przyległego boiska; salę wielofunkcyjną dla zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Gminy, dla zespołu ludowego, zebrań Koła  Gospodyń Wiejskich oraz mniejszą salę dla młodzieży.</p> Boisko w Tomaszowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/boisko-w-tomaszowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:07 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/boisko-w-tomaszowicach/ <p style="text-align: justify;">Lokalizacja: ul. Topolowa, projekt przewiduje wykonanie trawiastego boiska piłkarskiego oraz kortu do tenisa.<br /> Inwestycja realizowana etapami - aktualnie, po wyrównaniu terenu, zasiewie trawy i montażu bramek, przygotowujemy się do wykonania ogrodzenia.</p> Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Czajowice http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-terenu-wokol-stawu-w-miejscowosci-czajowice/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:07 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-terenu-wokol-stawu-w-miejscowosci-czajowice/ <p style="text-align: justify;">Zadanie realizuje firma: ZBIGNIEW KURZEJA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TRANS-KOP. Termin realizacji: do końca czerwca 2016 r. Koszt: 32 797,00 zł, część materiału została zakupiona w ubiegłym roku w ramach funduszu sołeckiego. </p> Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś w 2016 r. http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-nawierzchni-drog-gminnych-na-terenie-gminy-wielka-wies-w-2016-r/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:07 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-nawierzchni-drog-gminnych-na-terenie-gminy-wielka-wies-w-2016-r/ <p style="text-align: justify;">Zadanie realizowane przez konsorcjum Firm: PRODiM Oskar Niezabitowski, z siedzibą w Krakowie, Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski z siedzibą w Piotrkowicach Małych. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30.09.2016r. za kwotę: 1.640.814,61 zł brutto.</p> Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury do miejscowości Modlnica http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/dostawa-i-montaz-urzadzen-zabawowych-i-malej-architektury-do-miejscowosci-modlnica/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:08 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/dostawa-i-montaz-urzadzen-zabawowych-i-malej-architektury-do-miejscowosci-modlnica/ <p style="text-align: justify;">Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak z siedzibą w Zębowie za kwotę ok. 14 tys. zł brutto, montaż urządzeń nastąpił 21 lipca br.  </p> Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/dostawa-i-montaz-urzadzen-silowni-plenerowej/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:08 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/dostawa-i-montaz-urzadzen-silowni-plenerowej/ <p style="text-align: justify;">Całkowity koszt: ok. 39 000 zł brutto. Siłownie plenerowe realizowane w ramach funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. Zadanie ma na celu poprawić komfort życia mieszkańców, udostępnić im dodatkową możliwość aktywności fizycznej oraz integracji społecznej.</p> Remont elewacji budynku GOPS w miejscowości Szyce http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-elewacji-budynku-gops-w-miejscowosci-szyce/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:08 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-elewacji-budynku-gops-w-miejscowosci-szyce/ <p style="text-align: justify;">Wykonawca: Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowo - Produkcyjne Andrzej Jakubowski z siedzibą w Piekarach. Koszt: 136.885,27 zł  brutto</p> Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury do miejscowości Wierzchowie, Osiedle Murowania http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/zakup-dostawa-i-montaz-urzadzen-zabawowych-i-malej-architektury-do-miejscowosci-wierzchowie-osiedle-murowania/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:09 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/zakup-dostawa-i-montaz-urzadzen-zabawowych-i-malej-architektury-do-miejscowosci-wierzchowie-osiedle-murowania/ <p>Zamówienie realizowane było przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak, z siedzibą Zębowo za kwotę 25 301,10 zł brutto.</p> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Giebułtów (ul. Wł. Hermana i ul. Judyty) http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-giebultow-ul-wl-hermana-i-ul-judyty/ marek.nowak@grupa26.pl Wed, 17 May 2017 17:22:09 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-giebultow-ul-wl-hermana-i-ul-judyty/ <p style="text-align: justify;"><span>W zakresie zadania przewidziano budowę kanalizacji grawitacyjnej fi 200, 160 mm, rurociągi ciśnieniowe PE fi 225, 63 mm. Po wykonaniu prac nastąpi odtworzenie nawierzchni drogowych. Łącznie długość kanalizacji wyniesie w przybliżeniu 1,1 km.</span></p> Siłownie plenerowe http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/silownie-plenerowe/ Joanna Zając Wed, 19 Jul 2017 08:57:24 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/silownie-plenerowe/ <p style="text-align: justify;">Zadanie pn. Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenach rekreacyjnych w miejscowości /Biały Kościół, Czajowice, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie x2, Modlniczka/</p> Street Workout w miejscowości Giebułtów http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/street-workout-w-miejscowosci-giebultow/ Joanna Zając Wed, 18 Oct 2017 14:19:28 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/street-workout-w-miejscowosci-giebultow/ <p>Zadanie pod nazwą „Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń tzw. Street Workout na teren rekreacyjny w miejscowości Giebułtów” zostało zrealizowane na terenie rekreacyjnym ul. Orlich Gniazd. <strong> </strong></p> Remont budynku Szkoły Podstawowej w Modlnicy http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-budynku-szkoly-podstawowej-w-modlnicy/ Joanna Zając Wed, 18 Oct 2017 14:14:52 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/remont-budynku-szkoly-podstawowej-w-modlnicy/ <p style="text-align: justify;">W ramach inwestycji zostaną zrealizowane dwa zadania:   Roboty związane z ociepleniem budynku szkoły oraz Roboty związane z  wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.<strong> </strong></p> Budowa zbiorników wody pitnej w miejscowości Bębło http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-zbiornikow-wody-pitnej-w-miejscowosci-beblo/ Sławomir Kawalec Fri, 19 Jan 2018 14:38:43 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-zbiornikow-wody-pitnej-w-miejscowosci-beblo/ <p style="text-align: justify;"><span>Budowa zbiornika wody pitnej stanowi element modernizacji czynnego ujęcia wody pitnej. Konieczność zwiększenia pojemności czynnej zbiornika wynika z ciągle rosnącego zapotrzebowania na wodę pitną z uwagi na nieustanny rozwój terenów przyległych, a w dalszej konsekwencji perspektywiczny rozwój sieci wodociągowej.</span></p> Trybuna dla LKS Orzeł Bębło http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/trybuna-dla-lks-orzel-beblo/ Joanna Zając Fri, 19 Jan 2018 14:42:48 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/trybuna-dla-lks-orzel-beblo/ <p style="text-align: justify;">W wyniku przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Handlowo Usługowej VOGEL Tomasz Ptak z Giebułtowa na montaż 2 kolejnych przęseł trybuny  boiska piłkarskiego ”ORZEŁ 1948” w Bęble - Etap II realizacji.</p> Budowa kanalizacji sanitarnej http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-kanalizacji-sanitarnej/ Joanna Zając Fri, 19 Jan 2018 14:42:48 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-kanalizacji-sanitarnej/ <p style="text-align: justify;">„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Bębło, Czajowice, Wierzchowie, gmina Wielka Wieś – w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś.</p> Budowa budynku wielofunkcyjnego w Modlnicy http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-wielofunkcyjnego-w-modlnicy/ marek.nowak@grupa26.pl Fri, 19 Jan 2018 14:42:48 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-wielofunkcyjnego-w-modlnicy/ <p style="text-align: justify;">Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą BUDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na budynek wielofunkcyjny w Modlnicy. Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie do 15.06.2018r. za kwotę brutto: 2.573.644,67 zł. </p> Przebudowa dawnej szkoły w Czajowicach http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-dawnej-szkoly-w-czajowicach/ marek.nowak@grupa26.pl Fri, 19 Jan 2018 14:42:48 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-dawnej-szkoly-w-czajowicach/ <p style="text-align: justify;">Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef, z siedzibą w Pcimiu na przebudowę budynku dawnej szkoły w Czajowicach.</p> <p style="text-align: justify;">Trzyoddziałowe przedszkole  publiczne ma powstać do połowy czerwca 2018 r. za łączną kwotę brutto: 2.670.000,00 zł</p> <p style="text-align: justify;"></p> Rozbuudowa szkooły w Bęble http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-szkoly-w-beble/ Joanna Zając Fri, 19 Jan 2018 14:42:48 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-szkoly-w-beble/ <p style="text-align: justify;"><em>W dniu wczorajszym została podpisana umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bęble. Zadanie realizuje <strong>Konsorcjum Firm:</strong> <strong>STAMBUD Sp. z o.o. , </strong>ul. Podlas 11, Nawojowa Góra, <strong>2K- BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. K</strong> za kwotę <strong>1.747.983,41 zł . </strong><br /></em></p> Rozbudowa budynku szkoły filialnej w Modlniczce http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-budynku-szkoly-filialnej-w-modlniczce/ Joanna Zając Fri, 19 Jan 2018 14:42:49 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-budynku-szkoly-filialnej-w-modlniczce/ <p style="text-align: justify;">„Rozbudowa budynku szkoły filialnej w Modlniczce z dodatkową powierzchnią i przedszkolem wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia uczniów ".</p> Budowa zbiorników wody pitnej w Bęble http://wielka-wies.pl/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-zbiornikow-wody-pitnej-w-beble/ Joanna Zając Thu, 22 Feb 2018 09:56:10 GMT /o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-zbiornikow-wody-pitnej-w-beble/ <p style="text-align: justify;">Istniejące zbiorniki posiadają zbyt małą pojemność na obecny rozbiór wody - 2 x 50 m3. Z tego też powodu została podjęta decyzja o zastąpienie ich nowymi o pojemności 2 x 400m3.</p>