Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ankieta

Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm) – Gminy prowadzą ewidencję:
1.    Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
2.    Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia „Ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wielka Wieś – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych”. Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ankietę zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Wielka Wieś.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Ankieta składa się z dwóch części. Pierwsza część jest obowiązkowa i musi zostać wypełniona przez każdego właściciela bądź użytkownika nieruchomości. Dane z pierwszej części posłużą do sporządzenia i aktualizowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Gminę.
Druga część ankiety zawiera dane na temat rodzajów korzystania z wód oraz wykorzystywanych instalacji (urządzeń) związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem, opierających się na odnawialnych źródłach energii.

2017-10-04