Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Plan Ochrony OPN - ponowne wyłożenie

Ogłoszenie Dyrektora OPN
Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 142), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. "O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko" (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. "W sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody" (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794) dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu PLANU OCHRONY dla Ojcowskiego Parku Narodowego
Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 07 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3-4 w zw. z art. 40 ww. ustawy zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planów ochrony.
Z opracowaniem (wydruk) można się zapoznać w ww. terminie w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego (Ojców 9) lub/i z jego wersją elektroniczną zamieszczoną na stronie internetowej Parku www.ojcowskiparknarodowy.pl
Ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia do planu, można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2018 r. włącznie, (liczy się data wpływu na dziennik podawczy), drogą pisemną lub elektroniczną na adres:
Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa lub mailowo na adres: opnar@pro.onet.pl
­ - korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej OPN.
Jednocześnie informujemy, iż powodem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego jest dokonanie zmian/korekt w jego treści wobec wersji projektu tego planu wyłożonej do konsultacji w 2017 roku.
Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


00-Okładka.pdf00-Okładka.pdf 25.32KB pobierz


01-Cele ochrony.pdf01-Cele ochrony.pdf 254.31KB pobierz


02-Identyfikacja.pdf02-Identyfikacja.pdf 95.55KB pobierz


03 - Opis granic.pdf03 - Opis granic.pdf 357.6KB pobierz


04.  Obszary ochrony.pdf04. Obszary ochrony.pdf 32.91KB pobierz


05-Działania ochronne.pdf05-Działania ochronne.pdf 313.85KB pobierz


06-Miejsca - działalność handlowa.pdf06-Miejsca - działalność handlowa.pdf 27.83KB pobierz


07-Miejca udostępniania.pdf07-Miejca udostępniania.pdf 46.84KB pobierz


08-Wskazania do planów.pdf08-Wskazania do planów.pdf 52.03KB pobierz


ogłoszenie.pdfogłoszenie.pdf 1.51MB pobierz


Załącznik 1 - Mapa_Plan_Ochrony_gminy_1_50000_A3.pdfZałącznik 1 - Mapa_Plan_Ochrony_gminy_1_50000_A3.pdf55 8.36KB pobierz


Załącznik 2 - Mapa_Plan_Ochrony_korytarze_ekologiczne_Urząd_Marszałkowsk....pdfZałącznik 2 - Mapa_Plan_Ochrony_korytarze_ekologiczne_Urząd_Marszałkowsk....pdf 1.48MB pobierz


Załącznik 3 - Mapa Plan Ochrony - obszary ochrony -.pdfZałącznik 3 - Mapa Plan Ochrony - obszary ochrony -.pdf 1.13MB pobierz

2018-03-09