Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgląd projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszarów „Modlniczka-5”,  „Modlniczka-9”, „Tomaszowice-2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XVII/281/2017 Rady Gminy w Wielkiej Wsi z dnia 28 czerwca 2017 r.  – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu


projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Gminy Wielka Wieś


dla obszarów „Modlniczka-5”,  „Modlniczka-9”, „Tomaszowice-2”


wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniach od 27.02.2018r. do 19.03.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, w godzinach pracy Urzędu.


W okresie wyłożenia projekt zmian planu będzie ponadto udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Wielka Wieś: www.wielka-wies.pl oraz www.bip.malopolska.pl/gwielkawies


 


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, o godz. 13,30


 


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wielka Wieś (Urząd Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 04.04.2018r.


Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. zmian planu, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opracowujący projekt zmian planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.


Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wielka Wieś.                                                                                   Wójt Gminy Wielka Wieś

2018-02-19