Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś  nr XXXIX/179/2005 w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wielka Wieś,    w dniach od 1 września 2017r. do 15 września 2017r. przyjmowane będą wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś.  


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł oraz gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna. Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka).


Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Szyce Plac Wspólnoty 1, pokój nr 118. Wnioski o stypendium szkolne mogą składać rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca sierpnia 2017r. Świadczenie wychowawcze „500+” nie jest doliczane do dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia na podstawie faktur, rachunków i dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

2017-08-23