Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Modlnica

Gmina Wielka Wieś w dniu 26.09.2017 r. podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn.: Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Modlnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 


Całkowita wartość projektu wynosi: 431 414,88 pln, dofinansowanie 238 187,82 pln.


Okres realizacji projektu: 1 styczeń – 31 październik 2017 roku.


Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy Wielka Wieś poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły i redukcję zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, co zostanie osiągnięte dzięki przeprowadzonej termomodernizacji obiektu.


 


Efektem przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych będzie wzrost efektywności energetycznej budynku mierzony oszczędnościami w zużyciu energii (o 567,91 GJ/rok) i redukcją zanieczyszczeń do atmosfery (CO2 o 39,09%) w stosunku do stanu obecnego.

2017-10-04