Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wyłożenie projektu zmiany Studium uwarunkowań

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś


w zakresie dotyczącym obszarów „Modlniczka-8” i „Modlniczka-9”


wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/282/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2017  r. -  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym obszarów „Modlniczka-8” i „Modlniczka-9”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.02.2018r. do 19.03.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, w godzinach pracy Urzędu.


 


W okresie wyłożenia projekt zmiany studium będzie ponadto udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Wielka Wieś: www.wielka-wies.pl oraz www.bip.malopolska.pl/gwielkawies


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.03.2018  r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, o godz. 13,30


Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.


Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wielka Wieś (Urząd Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.04.2018r.


Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany studium, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opracowujący projekt studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.


Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wielka Wieś.                                                                                 Wójt Gminy Wielka Wieś

2018-02-19