Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu


zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś


w zakresie dotyczącym obszarów: „Modlniczka-5”, „Modlniczka-9”  i „Tomaszowice-2”


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wielka Wieś uchwały XXVII/281/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie obszarów: „Modlniczka-5”, „Modlniczka-9”  i „Tomaszowice-2”.


 Z uchwałą określającą granice terenów objętych ustaleniami zmian planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz na stronie internetowej Gminy.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu miejscowego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 21.09.2017 r.  • na piśmie: Urząd Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce lub

  • w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, na adres mailowy: ug@wielka-wies.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,

    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wielka Wieś.

2017-08-29