Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś
w zakresie dotyczącym obszarów „Modlniczka-8” i  „Modlniczka-9”
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wielka Wieś uchwały Nr XXVII/282/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w granicach obszarów „Modlniczka-8” i „Modlniczka-9”.
Z uchwałą określającą granice terenów objętych ustaleniami zmiany studium można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz na stronie internetowej Gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać w terminie do dnia do dnia 21.09.2017 r.
-    na piśmie: Urząd Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce lub
w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, na adres mailowy: ug@wielka-wies.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wielka Wieś.

2017-08-29