Pszok

PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Wielka Wieś, ul. Krakowska 24 (na terenie GS-u).

Otwarty jest w każdą sobotę pracującą w godz. 9.00 – 14.00

W PSZOK-u mieszkańcy mogą oddawać wysegregowane:

a) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury,

b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,

c) metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,

d) szkło oraz opakowania ze szkła,

e) odpady zielone (tylko rozdrobnione),

f) odpady  niebezpieczne,  w tym: 

  • przeterminowane  leki, 
  • chemikalia, 
  • zużyte  baterie  i akumulatory, 
  • zużyty sprzęt  elektryczny  i elektroniczny, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości w ilości do 0,5 m3 w skali roku dla odpadów typu: styropian, wełna mineralna, pozostałości tapet, itp. oraz do 0,300 Mg w skali  roku,  dla  odpadów  typu:  gruz  betonowy,  ceramiczny  oraz  ceglany,  resztki  glazury  i terakoty, resztki płyt gipsowo – kartonowych, pozostałości paneli podłogowych, itp. – na jedną nieruchomość,,

i) opony  od  samochodów  osobowych  w ilości  do  8 sztuk  dostarczonych  do  punktu  selektywnej  zbiórki odpadów komunalnych - dla jednej nieruchomości w skali roku,

j) popiół, tekstylia i odzież.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: