Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa Prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4 ze zmianami)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187, ze zmianami)
3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708, 2377, ze zmianami)

4) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, ze zmianami)
5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1, ze zmianami),
6) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.9 ze zmianami),
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2018, poz. 2010 ze zmianami)
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391, ze zmianami)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

Pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami (powyżej 15 roku życia do 18 lat) w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1). pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r.(Dz. U. z 2018 r. poz. 2010, z późn.zm)),

2). młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

-w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 ze zmianami),

-w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3). młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z ww. przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1)w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, wynosi do 10 000 zł.

INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MUSI POSIADAĆ (dotyczy umów zawartych od 1 września 2019):

1). ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. (Dz. U. 2019 r. poz. 391, ze zmianami) i zatwierdzony przez kuratora oświaty,

lub

2). ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty

    i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej,

lub

3). ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu,

lub

4). w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym - ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego,

lub

5). przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli,

lub

6). kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 1 – 5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniająco najmniej jedno z wymagań określonych w pkt 1-5, posiadają ponadto:

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać
   i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów:
  • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym
  do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu, do umów zawartych przed 1 września 2019r. określają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 poz. 1644).

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy. O zawarciu umowy, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem –również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Nauka zawodu trwa do 36 miesięcy.

Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu:

1) realizuje program nauczania dopuszczony do użytku w szkole uwzględniający podstawę programową kształcenia

w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w zakresie nauczanego zawodu lub realizuje

program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą

przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów

szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby

rynku pracy;

2) zapewnia, aby osoby szkolące młodocianych posiadały kwalifikacje, o których mowa powyżej.

Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki

zawodu:

1) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo

2) kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, albo

3) organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie

Pracodawca zatrudniający młodocianych:

1) pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów, w pierwszym wyznaczonym terminie; Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych.

Pracodawca – Rzemieślnik to:

  - Osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek - jeżeli jest ona mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo Przedsiębiorców, lub

  -  Osoby fizyczne – wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone powyżej.

W myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle, do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami pracodawca składa do Wójta / Burmistrza / Prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w terminie 3 miesięcy od zdania egzaminu przez młodocianego.

Wymagane załączniki:
- wniosek o wypłatę kosztów kształcenia zawodowego młodocianego pracownika wraz z kompletem kopii dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryinałem z obydwu stron), do których zalicza się:

1) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),

2) Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

3) Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,

4) Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

5) Kopie świadectw pracy młodocianego pracownika u poprzednich pracodawców,

6) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

7) Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

8) Oświadczenie pracodawcy o pozostawaniu/ niepozostawaniu rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159, ze zmianami)

9) oświadczenie wspólnika spółki cywilnej (jeśli dotyczy)

10) oświadczenie zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112 i 2113) – jeśli kształcenie młodocianego trwało w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

11) oświadczenie o poniesionych kosztach.

Termin składania wniosku:
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Miejsce składania wniosku:
Urząd Gminy Wielka Wieś, ul. pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, Referat Zarządzania Oświatą , pok. 118
Poniedziałek  7.30 – 17.30, wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Termin odpowiedzi:
Art. 35§3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb udzielenia odpowiedzi: 
Art. 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji

Termin przekazania dofinansowania:
Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy 
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie – ul. Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy Wielka Wieś, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe
Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku.
Pracodawcy są zobowiązani, w stosunku do każdego młodcianego pracownika, złożyć wniosek wraz kompletem dokumentów. 

Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę
Powiat krakowski: 1206
Gmina:         
Wielka Wieś    120615.2    
Uwagi  
1)  Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2018, poz. 2010 ze zmianami)
pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Wójta Gminy Wielka Wieś o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. 
2) O zmianie adresu zamieszkania młodocianego, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Wielka Wieś.

Pliki do pobrania:

 

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: