Organizatorem dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych na tereny sąsiednich gmin jest Gmina Wielka Wieś. W jej imieniu organizacją dowozów zajmuje się Referat Zarządzania Oświatą pok. 118 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce. Zadanie to jest realizowane z wykorzystaniem własnego autobusu szkolnego, przez zatrudnionego kierowcę i opiekuna uczniów dowożonych do szkół, oraz poprzez firmy zewnętrzne wyłonione w drodze przetargu.

Organizacja dowozu odbywa się na podstawie opracowanego wspólnie z dyrektorami szkół planu i harmonogramu rozkładu jazdy. Lista uczniów korzystających z dowozu jest corocznie ustalana wspólnie z dyrektorami szkół i przekazywana jest opiekunom uczniów dowożonych.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół reguluje art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700,1730, 2089.).

Warunkiem objęcia dowozem dziecka niepełnosprawnego jest złożenie wniosku o dowóz wraz z wymaganymi dokumentami. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś składają wnioski do Referatu Zarządzania Oświatą w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: