Rekrutacja

Wójt Gminy Wielka Wieś podaje do publicznej wiadomości:

- terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.

Informujemy, że wnioski o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą w dniach od 13 marca do 24 marca 2023 roku. Szczegółowy harmonogram ustalono Zarządzeniem nr 11/O/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, z którym można zapoznać się poniżej. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa Uchwała nr XXXVIII/431/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 października 2021 r.

Rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: https://wielkawies.rekrutacje.edu.pl/.

Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej. Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

Aby złożyć wniosek wystarczy, aby jeden rodzic lub opiekun prawny założył konto w systemie.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail.  Wniosek rekrutacyjny można podpisać poprzez profil zaufany lub podpis elektroniczny. W przypadku skorzystania z tej opcji, nie będą Państwo musieli  dostarczać wniosków w wersji papierowej do placówki. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany. W przypadku braku możliwości podpisu elektronicznego wniosek należy wydrukować z systemu, podpisać oraz złożyć w formie papierowej w danej placówce.

Wnioski zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko

Szanowni Rodzice,
Z uwagi na fakt, że najbliższa rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach odbywać się będzie elektronicznie, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące prawidłowego złożenia wniosku rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024:

1. Po wypełnieniu wniosku na stronie https://wielkawies.rekrutacje.edu.pl/ możliwe jest prawidłowe podpisanie wniosku poprzez profil zaufany tylko w przypadku, gdy oboje rodzice/opiekunowie prawni posiadają profil zaufany.

2. W przypadku podpisywania wniosku profilem zaufanym, po złożeniu podpisu przez pierwszego z rodziców, drugi rodzic otrzymuje informację na skrzynkę e-mail z linkiem do złożenia podpisu we własnym imieniu. Dopóki oboje rodzice nie złożą podpisu w formie elektronicznej, wniosek nie jest złożony.

3. W przypadku, gdy rodzice nie posiadają profilu zaufanego, lub gdy tylko jeden z rodziców go posiada, wypełniony na stronie internetowej wniosek należy wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i złożyć papierowo w placówce, którą wskazało się we wniosku jako pierwsze miejsce wyboru.

4. Państwa wniosek otrzymuje indywidualny numer, który będzie widoczny na publikowanych w procesie rekrutacji listach. Nie będą natomiast na tych listach widoczne imiona i nazwiska dzieci.

5. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego również odbywać się będzie w sposób elektroniczny zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Po złożeniu deklaracji o kontynuacji nie będzie możliwe złożenie wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne nie będą widoczne na listach publikowanych w procesie rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w Instrukcji dla rodziców dostępnej na stronie https://wielkawies.rekrutacje.edu.pl/

Rekrutacja

Plakat
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: