Stypendium motywacyjne Wójta Gminy Wielka Wieś

Stypendium przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś - należy przez to rozumieć ucznia, którego przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny w rocznym zeznaniu podatkowym wskazuje Gminę Wielka Wieś jako miejsce zamieszkania albo - w przypadku prowadzenia przez rodziców ucznia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prowadzenia gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej gospodarstwa rolnego lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć zameldowanie na pobyt stały ucznia i rodzica w Gminie Wielka Wieś co najmniej w okresie od dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie świadczenia do dnia złożenia wniosku.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym lub dotującym jest Gmina Wielka Wieś lub rodzic/opiekun prawny ucznia, realizującego obowiązek szkolny poza terenem Gminy Wielka Wieś. Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś w terminie do poniedziałku w tygodniu, w którym następuje zakończenie zajęć dydaktycznych.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie potwierdzające wysokość średniej z ocen, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu, poświadczoną przez Wnioskodawcę kopię dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia wraz ze wskazaniem szczebla konkursu (szczebel powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy itp.), kopię pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego wraz z urzędowym potwierdzeniem złożenia lub oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu, oświadczenie RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium Wójta można znaleźć w załączonej uchwale Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXXV/389/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: