Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr XXIV/272/2020 w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wielka Wieś, w dniach od 1 września do 15 września danego roku przyjmowane będą wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł oraz gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna. Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne(tzw.zerówka).

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Szyce 32-085 Plac Wspólnoty 1, pokój nr 118. Wnioski o stypendium szkolne mogą składać rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca sierpnia danego roku. Świadczenie wychowawcze „500+” nie jest doliczane do dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia na podstawie faktur, rachunków i dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 419 17 01 w. 168.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: