Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych  z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
W odróżnieniu od stypendium zasiłek szkolny jest świadczeniem o charakterze doraźnym  uznawanym jako pomoc nadzwyczajna. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: