Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacja ogólna


Beneficjentem projektu jest Gmina Wielka Wieś (Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca).


Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”


Całkowita wartość Projektu wynosi: 68 991 097,56 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 36 156 392,49 PL.


Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. Realizacja celu nastąpi poprzez zakup i montaż na obszarze 41 gmin województwa małopolskiego objętych projektem następujących ilości instalacji OZE:


- 2395 instalacji fotowoltaicznych


- 969 instalacji kolektorów,


- 156 pomp ciepła na cele CWU,


- 171 pomp ciepła na cele CWU i CO


- 105 kotłów kotłów opalanych biomasą w postaci pellet.


Projekt przyczyni się do spełnienia zobowiązań traktatowych państwa polskiego zawartych w pakiecie klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej z 11.12.2008 roku oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dokument zobowiązuje Polskę do zapewnienia udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w 2020 roku na poziomie 15%.


Zrealizowanie projektu przyniesie oprócz celu bezpośredniego również długofalowe społeczno-gospodarcze oddziaływanie. Zakres rzeczowy projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców Gmin objętych projektem (a także z uwagi na przestrzenne oddziaływanie projektu Gmin z nimi sąsiadujących) oraz do poprawy stanu środowiska, w którym żyją. Podjęcie działań założonych w Projekcie umożliwi w szerokim znaczeniu racjonalnie kształtować środowisko i gospodarować jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w znaczeniu społeczno-gospodarczym. Wytwarzając dane ilości energii ze źródeł odnawialnych przyczyniamy się do proporcjonalnego zmniejszenia emisji szkodliwych gazów, które musiałyby być wytworzone w procesie produkcji tej ilości energii.


W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie efekt ekologiczny polegający na redukcji zanieczyszczeń CO2 (emisji uniknionej) w ilości 12180,634 ton równoważnika CO2/rok. Zwiększenie udziału energii z OZE będzie z kolei miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne regionu przez dywersyfikację źródeł energii i częściowe uniezależnienie gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej od konwencjonalnych źródeł energii.


Osiągniecie korzyści społecznych, ekonomicznych, a także ekologicznych możliwe będzie poprzez realizację celów ogólnych:


-poprawa jakości powietrza w województwie małopolskim


-poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin objętych projektem


-obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej (co w dłuższej perspektywie przełoży się na wzrost zdolności inwestycyjnych)


-obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków


-redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2. Wpływa to korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale także na klimat całego otoczenia, kraju,


- wzrost świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania OZE.


-zmniejszenie kosztów funkcjonowania budynków użyteczności publicznej dzięki czemu będą tańsze w użytkowaniu co doprowadzi do zwiększenia ich dostępności


Realizacja projektu oprócz aspektów środowiskowych wpłynie pozytywnie na kwestie gospodarcze regionu.


Realizacja celu bezpośredniego umożliwi osiągnięcie wskaźników projektu takich jak:


Wskaźniki produktu:


-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2395 szt


-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1401 szt.


-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 12,288 MWe


-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 8,895 MWt


2020-06-18