ETAP II – Nabycie nieruchomości przez inwestora

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Cudzoziemcem jest:
1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4. osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.
Kwestie związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758).
Cudzoziemiec jako nabywca nieruchomości na terenie Polski musi uzyskać zgodę /decyzję/ Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości /pod rygorem utraty wadium w przypadku nieuzyskania pozytywnej decyzji MSWA/. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składa zainteresowany nabyciem nieruchomości. Postępowanie w sprawie trwa -zgodnie z KPA – 2 miesiące, jeżeli wraz z wnioskiem zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty, a także o ile wpłynęły wymagane przepisami prawa opinie właściwych organów administracji. W uzasadnionych sytuacjach, np. w przypadku konieczności przystąpienia do przetargu, można ubiegać się o uzyskanie „promesy”. Postępowanie o uzyskanie promesy trwa 2 miesiące.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Departament Zezwoleń i Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Domaniewskiego 36/38
02-672 Warszawa
tel. (022) 60-117-93
Uwagi:
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem nabycia:
- nieruchomości rolnych i leśnych przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,
- drugiego domu przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: , Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-22