Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

30-394 Kraków ul. Podole 60
tel. +48 12 640 19 40
fax +48 12 640 19 45
e-mail: biuro@kpt.krakow.pl
www.kpt.krakow.pl/

Zakres działalności:

 • zarządzanie Polską Strefą Inwestycji,
 • instytucja otoczenia biznesu,
 • umożliwianie, na podstawie umowy, podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność na terenie strefy, używania i korzystania ze składników mienia położonych na obszarze strefy, których Spółka jest właścicielem lub posiadaczem zależnym,
 • podejmowanie działalności gospodarczej w strefie,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji infrastrukturalnych niezbędnych do funkcjonowania strefy.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11
tel.: + 48 12 617 66 00
e-mail: marr@marr.pl
www.marr.pl

Zakres działalności:

 • udziela pożyczek i poręczeń w ramach Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Małopolskiego Funduszu Pożyczkowego, Programu "Pierwszy Biznes", Funduszu Pożyczkowo - Restrukturyzacyjnego, Funduszu Pożyczkowego Rolnictwa Ekologicznego. Pożyczki oferuje przedsiębiorcom sektora MSP, na cele związane z uruchomieniem, prowadzeniem i rozwojem firmy oraz tworzeniem nowych miejsc pracy, a także rozwojem rolnictwa ekologicznego,
 • pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej przy wdrażaniu w Małopolsce programów dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki,
 • w ramach MARR funkcjonuje Regionalne Centrum Obsługi Inwestora, w którym inwestor może uzyskać informacje o nieruchomościach oraz może liczyć na pomoc w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego,
 • posiada akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w ramach którego prowadzi Punkt Konsultacyjny umożliwiający małym i średnim przedsiębiorcom bezpłat ny dostęp do informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz o dostępnym wsparciu finansowym dla przedsiębiorców,
 • osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy mogą korzystać z bezpłatnych usług doradczo - szkoleniowych, oferowanych w ramach Punktu Doradztwa Zawodowego.

Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego

30-969 Kraków, ul. Mrozowa 20A
tel.: +48 12 642 17 04,+ 48 12 642 16 70
fax: + 48 12 644 53 06
e-mail: biuro@fpgrk.krakow.pl
www.fpgrk.krakow.pl

Zakres działalności:

 • oferuje pożyczki dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności oraz dla właścicieli małych firm, tworzących nowe miejsca pracy,
 • prowadzi inkubator przedsiębiorczości - oferta powierzchni do wynajęcia,
 • prowadzi szereg szkoleń dla bezrobotnych, rolników, młodzieży, sektora MSP oraz organów samorządowych,
 • reprezentacja Regionu Małopolskiego na konferencjach, wystawach i targach.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11 (II piętro)
31-358 Kraków
tel. 12 376 91 00
fax: 12 376 91 20
e-mail: sekretariat@mcp.malopolska.pl
www.mcp.malopolska.pl

Zakres działalności:

 • Instytucja Pośrednicząca w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Dzięki środkom z tego programu MCP wspiera Małopolskę w zakresie przedsiębiorczości, polityki społecznej i edukacji,
 • nabór wniosków oraz cały proces nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji i rozliczeniem projektu,
 • za pośrednictwem Zespołu Wsparcia przedsiębiorstw w czasie pandemii pomoc zainteresowanym przedsiębiorcom, których działalności ucierpiały w wyniku pandemii poprzez: konsultacje telefoniczną i mailową, specjalnie opracowane Vademecum, webinaria, szkolenia. Pomoc oferowana zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm,
 • za pośrednictwem Zespołu Ekodoradców udzielanie informacji i edukowanie przedsiębiorców w zakresie prawnych wymogów w obszarze ochrony środowiska, informacji na temat możliwości wdrażania w podmiotach gospodarczych nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, na temat źródeł finansowania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach,
 • realizacja zadań dotyczących Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) w zakresie II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy”. Działania skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu (IOB), jednostek naukowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych,

Instytut Rozwoju Miast

30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2
tel.: + 48 12 634 29 53
fax: + 48 12 633 94 05
e-mail: sekretariat@irm.krakow.pl
www.irm.krakow.pl

Zakres działalności:

 • oferuje doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem oraz doradztwo dotyczące potrzeb samorządu terytorialnego, w tym opracowywanie kompleksowych programów finansowania inwestycji oraz programów inwestycyjnych,
 • przeprowadza badania i analizy związane z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, gospodarką komunalną i mieszkalnictwem,
 • jest Polskim Punktem Kontaktowym Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach,
 • organizuje szkolenia skierowane do pracowników samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, radnych, urbanistów, ekspertów z dziedziny mieszkalnictwa oraz zarządców nieruchomości,
 • proponuje ofertę wydawniczą.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 12
tel.: + 48 12 422 94 90
fax: + 48 12 422 30 46
e-mail: biuro@wfos.krakow.pl
www.wfos.krakow.pl

Zakres działalności:

 • udziela pożyczek i dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska głównie jednostkom samorządu terytorialnego, ale także o dofinansowanie mogą wystąpić inne podmioty: spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki administracji publicznej, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne,
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: