ETAP III – Proces budowlany

Odprowadzenie wód deszczowych

Czas: 5 dni
Inwestor wnioskuje o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej bezpośrednio do właściciela bądź zarządcy sieci.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Wielka Wieś
Tomasz Sierka
tel. (12) 419-17-01 w. 138
rolnictwo@wielka-wies.pl
www.wielka-wies.pl

Pozwolenie wodno – prawne
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20
tel. (12) 634 42 66 / fax (12) 633 52 94
wosril@powiat.krakow.pl
www.powiat.krakow.pl

Uwagi:
W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe mogą być odprowadzane do:
1) gruntu - pod warunkiem wykonania badań geologicznych potwierdzających taką możliwość oraz wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód do ziemi lub wykonanie studni chłonnych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie
2) cieku wodnego - pod warunkiem uzyskania zgody na odprowadzanie wód deszczowych od zarządcy/właściciela rowu, wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: