ETAP III – Proces budowlany

Opracowanie projektu budowlanego obiektu budowlanego oraz projektów branżowych

Czas: 2-4 miesiące

!Projekty budowlane należy opracować zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem na mapach do celów projektowych przygotowywanych przez geodetów działających na zlecenie inwestora.
!Projekty sieci infrastruktury technicznej podlegają obowiązkowemu zatwierdzeniu przez Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji !Projektowej.
Równocześnie z opracowywaniem projektu budowlanego inwestor składa stosowny wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dołączając plan zagospodarowania działki sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Osoba, instytucja lub jednostka odpowiedzialna:
Projekty budowlane opracowują na zlecenie inwestora osoby posiadające uprawnienia projektowe.
Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej wydawana jest przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krakowie
ul. Przy Moście 1
30-508 Kraków
tel. (012) 656 72 58
wydz_geodezji@powiat.krakow.pl

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: