Deklaracja dostępności strony internetowej gminy Wielka Wieś

Urząd Gminy Wielka Wieś zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś.

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji).
 • Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, jednocześnie zapewniamy że dokonaliśmy maksymalnych starań aby strona była dostępna w jak największym stopniu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: koordynator ds. dostępności Joanna Zając.
 • E-mail: j.zajac@wielka-wies.pl
 • Telefon: 12 419 17 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wielka Wieś
 • Adres: Plac Wspólnoty 1
  32-085 Szyce
 • E-mail: ug@wielka-wies.pl
 • Telefon: 12 419 17 01-04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynków Urzędu Gminy Wielka Wieś dostępny jest pod linkiem:  

https://www.wielka-wies.pl/kontakt/dostepnosc-architektoniczna/ 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja o Urzędzie Gminy w PJM

Uruchomienie usługi tłumacza języka migowego online

Z tej usługi mogą skorzystać wszystkie osoby, które potrzebują obsługi w Polskim Języku Migowym.

Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

- zdalnie poprzez stronę Urzędu Gminy www.wielka-wies.pl po naciśnięciu symbolu złączonych rąk, uruchamia się dedykowana podstrona, na której można nawiązać wideopołączenie z tłumaczem języka migowego Migam. Po odebraniu wideopołączenia, tłumacz zadzwoni w imieniu Interesanta do Urzędu. W ten sposób Interesant posługujący się językiem migowym będzie mógł zdalnie załatwić swoją sprawę, jeśli oczywiście nie będzie ona wymagała osobistego stawienia się w Urzędzie.

W Urzędzie (na Dzienniku Podawczym) powstało stanowisko komputerowe, gdzie interesant będzie mógł skorzystać z wideopołączenia z tłumaczem języka migowego, bez wcześniejszego umawiania się.

Z usługi można będzie skorzystać w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-czw. - 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00

Z tłumacza on-line można też skorzystać poza godzinami pracy Urzędu tj. pon.-pt. 08:00-20:00, sob.-niedz. 08:00-20:00, wówczas tłumacz będzie z pracownikami w Urzędzie kontaktował się kolejnym dniu roboczym aby przekazać zgłoszenie interesanta lub załatwić sprawę.

Udogodnienie dla osób niedosłyszących

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób słabosłyszących na terenie Urzędu udostępniliśmy dwie pętle indukcyjne.

Osoby słabosłyszące znajdą te urządzenia na dzienniku podawczym oraz w ewidencji ludności/dowody osobiste. Urządzenia są przenośne zatem w razie potrzeby mogą być wykorzystane w innym pomieszczeniu na terenie urzędu.

Tekst łatwy do czytania ETR

Inne informacje

Na teren urzędu można wejść z psem asystującym w przypadku osób z niepełnosprawnością

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: