Budowa sieci kanalizacyjnej w Modlniczce
Priorytet: 3 – Rozwój lokalny
Działanie: 3.1 – Obszary wiejskie
Poddziałanie:
Powiat: krakowski
Gmina: Wielka Wieś
Kategoria: ochrona środowiska
Podkategoria: kanalizacja i oczyszczanie ścieków
TYTUŁ PROJEKTU
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - etap II, Gmina Wielka Wieś
BENEFICJENT
Gmina Wielka Wieś
WARTOŚĆ PROJEKTU
2 252 420,71 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR
1 294 614,81 PLN
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
20.07.2005 r. – 31.05.2006 r.
DATA PODPISANIA UMOWY
26.04.2006 r.
OPIS PROJEKTU
Miejscowość Modlniczka położona jest w południowej części Gminy Wielka Wieś bezpośrednio sąsiadując z Krakowem. Na części terenu Gminy Wielka Wieś nie ma zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. Gmina skanalizowana jest w 28,0%. Ścieki z istniejącej kanalizacji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Giebułtowie, natomiast z pozostałych nie skanalizowanych jednostek, odprowadzane są do indywidualnych zbiorników bezodpływowych (szamb). W etapie II realizacji projektu została zbudowana kanalizacja ciśnieniowa o dł. 10 105 mb oraz niewielki odcinek kanalizacji grawitacyjnej o dł. 93 mb. Wybrana proporcja ilościowa rozwiązania technicznego wynikła w dużej mierze z warunków gruntowych. Na przeważającym terenie miejscowości częściowo występują uwarunkowania gruntowo wodne w postaci gruntów słabych, silnie nawodnionych, które zadecydowały o wyborze kanalizacji w systemie ciśnieniowym, a jedynie na niewielkim odcinku przyjęto budowę kanalizacji grawitacyjnej.
CELE PROJEKTU
1. Ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków komunalnych do środowiska naturalnego.
2. Dostosowanie lokalnej gospodarki ściekami komunalnymi do wymogów prawa krajowego i regulacji Unii Europejskiej.
3. Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Modlniczka oraz gminy Wielka Wieś.
4. Poprawa jakości środowiska – rewitalizacja zdegradowanych elementów środowiska naturalnego i jego efektywna ochrona przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi.
5. Rozwój przedsiębiorczości dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze zagospodarowania terenu pod inwestycje.
6. Wzrost zatrudnienia na bazie rozwoju gospodarki lokalnej.
REZULTATY
1. 130 gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. 10 198 mb sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi.
3. 469 osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje