Dotacja na remont kościoła w Giebułtowie

„Remont pokrycia dachowego oraz konserwacja kamiennych portali elewacji kościoła pw. św. Idziego w Giebułtowie”

Prace dotyczą kościoła pw. Św. Idziego w miejscowości Giebułtów, wpisanego do rejestru zabytków woj. małopolskiego.

Ze względu na stan zachowania pokrycia dachowego i elewacji, niezbędne jest podjęcie prac remontowych zabezpieczających obiekt przed dalszą destrukcją. Obecnie widoczne są w wielu miejscach uszkodzenia dachu spowodowane erozją atmosferyczną dachówki.

Więźba dachowa w wielu miejscach ze względu na osłabienie spowodowane ingerencją drewnojadów oraz butwieniem drewna w wyniku miejscowych przecieków posiada odkształcenia elementów. Także stan elewacji zewnętrznej kościoła jest zły. W wielu miejscach odspajający tynk odpada w sposób niekontrolowany, a proces ten szybko postępuje. Elewacja była wielokrotnie przemalowana w ramach prac doraźnych ale brak jednolitej spójnej technologii powoduje uszkodzenia pojawiające się w wielu miejscach.

Zakres rzeczowy prac i robót obejmuje:
1. Remont pokrycia dachowego:
- demontaż istniejącego pokrycia,
- konserwacja więźby dachowej,
- wymiana łacenia,
- wymiana uszkodzonych elementów więźby,
- wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej,
- wymiana instalacji odgromowej.
2. Konserwacja portali kamiennych na elewacji:
- oczyszczenie,
- wzmocnienie strukturalne- wymiana spoinowania,
- kitowanie ubytków,
- scalanie kolorystyczne.

Przewidywana wartość Inwestycji: 583.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 11.660,00 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %
Kwota wnioskowanych środków: 571.340,00 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-12-31

 

Kościół Giebułtów
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje