Komisje Rady Gminy IX kadencji

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy IX Kadencji

Czerwiec 2024

- 3 czerwca 2024 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: omówienie trwających inwestycji w gminie.
-
3 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: rozpatrzenie petycji, które wpłynęły do Rady Gminy.
- 7 czerwca 2024 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: rozpatrzenie petycji, które wpłynęły do Rady Gminy.
- 10 czerwca 2024 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: omówienie trwających i planowanych zadań drogowych w gminie; sprawy bieżące.
- 17 czerwca 2024 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: rozpatrzenie petycji, które wpłynęły do Rady Gminy.
- 17 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: kontynuacja tematów z posiedzenia 10 czerwca 2024 r.
- 24 czerwca 2024 r. o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. Temat: rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Gminy, sprawy bieżące.
- 24 czerwca 2024 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Stałych. Temat: opiniowanie projektów uchwał na III Sesję Rady Gminy.

Maj 2024

- 9 maja 2024 r. o godz. 17:00 odbyło się posiedzenia wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy IX Kadencji. Temat: ukonstytuowanie się każdej z komisji.
- 20 maja 2024 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Stałych. Temat: opiniowanie projektów uchwał na II Sesje Rady Gminy.
- 20 maja 2024r. o godz. 15:30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok. Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium dla Wójta z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
- 27 maja 2024r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. Temat: sprawozdanie Gminnego Zakładu Komunalnego z działalności za 2023 rok.
- 27 maja 2024r. o godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Temat: Omówienie rekrutacji do przedszkoli i zespołu żłobkowego, dyskusja w zakresie planowanych inwestycji w jednostkach oświatowych.


udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy