Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Konsultacje społeczne projektów aPZRP

Do 22 czerwca 2021 r. trwają konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Ich istotą jest przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac analitycznych na konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy.


Urząd Gminy wraz z Radą Gminy przygotowują stanowisko w imieniu Gminy w ramach trwających konsultacji w/w Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.


Dokument ten jest o tyle istotny iż na liście działań strategicznych w regionie wodnym Górnej Wisły ujęte są dwa zadania mające wpływ na naszą Gminę: pierwszy w Prądniku Korzkiewskim, drugi na granicy Giebułtowa i Trojanowic.


Prowadzimy również konsultacje z gminami ościennymi gm. Zielonki, gm. Skała, gm. Sułoszowa, celem wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie.


Wstępne ustalenia zmierzają w kierunku uwzględnienia w w/w Planach mniejszych pojemnościowo zbiorników oraz zaplanowanie dodatkowych w górnym biegu rzeki Prądnik.

Głównym celem opracowania jest kompleksowe podejście do zabezpieczenie przeciwpowodziowego terenów na całej długości rzeki Prądnik. Chcemy zaplanowanować zbiorniki przeciwpowodziowe w takich lokalizacjach, które faktycznie chroniłyby mieszkańców naszych gmin przed podtopieniami i nie były tak inwazyjne w cenne przyrodniczo tereny OPNu


Zgłaszanie uwag i wniosków
Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji PZRP jest możliwość składania do nich uwag i wniosków. Zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) mogą być składane w różnych formach, w tym w szczególności, w formie pisemnej, więcej informacji: Konsultacje społeczne projektów aPZRP – Stop Powodzi

Swoją opinię możesz wyrazić:📍 za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje,

📍 przesyłając informację na adres e-mail: konsultacje@stoppowodzi.pl,

📍 pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

📍 pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów,

📍 ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Uwagi najlepiej wysłać listem poleconym oraz dodatkowo elektronicznie:

📍 na stronie internetowej: FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG aPZRP https://stoppowodzi.pl/konsultacje/formularz-dorzecze-wisly/Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury.


Projekty Planów


Planowana lokalziacja zbiorników

Planowana lokalziacja zbiorników

Prądnik Korzkiewski

Prądnik Korzkiewski

Trojanowice

Trojanowice

2021-03-10