LIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 26 stycznia 2023 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji.

Porządek obrad sesji przewiduje:
Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 29 grudnia 2022 roku oraz 09 stycznia 2023 roku.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wielka Wieś na rok 2023
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/438/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego w Białym Kościele, dla którego Gmina Wielka Wieś jest organem prowadzącym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielka Wieś. /działka nr 510/1 Modlniczka/
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2023 i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Miejskiej Kraków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie gminy Wielka Wieś.
13. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
14. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: