LIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 22 maja 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś Transmisja z sesji

Porządek obrad sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 24 kwietnia 2023 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców oraz ustalenia sposobu funkcjonowania aglomeracji Kraków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/227/2020 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy gospodarki wodnej i małej retencji na terenie Gminy Wielka Wieś w ramach zadania: „Złap deszcz”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadań z zakresu bieżącego utrzymania cieków naturalnych i urządzeń wodnych realizowanych dla ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości z dotychczasowym najemcą w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2023 NR LII/631/2022 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2023-2033.
13. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
14. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

 

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy