LV Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że 23 lutego 2023 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji

Porządek obrad sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z dnia 26 stycznia 2023 roku.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wielka Wieś.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej. / Modlnica 673/2 /
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. / Tomaszowice 219/1 /
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/564/2022 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. / Modlnica 138/8 /
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Powiatem Krakowskim w zakresie współfinansowania realizacji zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie gminy Wielka Wieś.
 13. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy