LVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 23 marca 2023 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji

Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kraków realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zadania prowadzenia, w tym kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Kraków uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś w roku 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022 „Zatrzymać przemoc”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2023 NR LII/631/2022 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2023-2033.
9. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
10. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy