LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 20 września 2023 r. /środa/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji.

Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 16 czerwca 2023 r., 29 czerwca 2023 r. oraz 10 sierpnia 2023 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Kwartalne sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Wielka Wieś.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Wielka Wieś z działalności za ostatni kwartał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wielka Wieś.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/671/2023 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadań z zakresu bieżącego utrzymania cieków naturalnych i urządzeń wodnych realizowanych dla ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /miejscowość Biały Kościół/
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /miejscowość Szyce/
11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /miejscowość Wielka Wieś/
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Wielka Wieś.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2023 NR LII/631/2022 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Kościele.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Gminnego Zakładu Komunalnego Wielka Wieś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szycach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2023-2033.
17. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
18. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy