LXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 22 stycznia 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

 

Porządek obrad sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z dnia 23 listopada 2023 roku oraz 18 grudnia 2023 roku.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Kwartalne sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Wielka Wieś.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Wielka Wieś z działalności za ostatni kwartał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kraków realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zadania prowadzenia, w tym kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Kraków uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś w roku 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wielka Wieś na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/736/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /Biały Kościół/
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/491/2022 Rady Gmin Wielka Wieś z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/234/2002 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie wsi Modlnica, z późn. zm.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /Modlnica/
12. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /Prądnik Korzkiewski/
13. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /Będkowice/
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /Modlniczka/
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach obszaru „Wielka Wieś-11”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Wielka Wieś-11”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2024 Nr LXVIII/764/2023 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2023 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2024-2033.
21. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
22. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś

 

Link do transmisji.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: