LXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 23 listopada 2023 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja online

Porządek obrad sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z dnia 23 października 2023 roku.
3.Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Gminie Wielka Wieś do realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn.: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości z dotychczasowym najemcą w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata.
11.Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /Wierzchowie/
12.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych i redukcyjnych na pomniku przyrody pn. „Aleja Grabowa” – drzewach z gatunku grab w miejscowości Prądnik Korzkiewski.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielką Wieś a Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w sprawie przejęcia dróg dojazdowych wzdłuż rozbudowanej drogi krajowej nr 94 na terenie Gminy Wielka Wieś.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/664/2023 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2023 NR LII/631/2022 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2022 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś.
18. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
19.Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy