LXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 27 lutego 2024 r. /wtorek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

 

Porządek obrad sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z dnia 28 grudnia 2023 roku oraz 22 stycznia 2024 roku.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2024 i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Miejskiej Kraków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś do 2030 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej Gminy Wielka Wieś na lata 2024- 2030”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie bezpłatnego korzystania z publicznego transportu zbiorowego, polegającego na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielka Wieś.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś, a właścicielem działek nr 392/2, 393/1, 394/1, 394/3 w miejscowości Modlniczka, w przedmiocie współpracy w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej – ul. Na Wedonkach, zlokalizowanej na działce nr 396/1, 498/1 w miejscowości Modlniczka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a właścicielem działki nr 563, w miejscowości Giebułtów, w przedmiocie współpracy w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej- ul. Zarzecze, zlokalizowanej na działkach nr: 532 oraz 546, w miejscowości Giebułtów oraz przebudowy zjazdu z ul. Podwikle, zlokalizowanej na działkach nr: 329 oraz 541/1, w miejscowości Giebułtów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. / Bębło działka 158/18 /
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości z dotychczasowym najemcą w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata. /Bębło/
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części gruntu stanowiącego gminny zasób nieruchomości z dotychczasowym najemcą w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata. /Giebułtów/
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/776/2024 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadań z zakresu bieżącego utrzymania cieków naturalnych i urządzeń wodnych realizowanych dla ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2024 Nr LXVIII/764/2023 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2023 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2024-2033.
18. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
19. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

 

Link do transmisji.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: