Modernizacja dróg w Modlniczce

25 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa pn "Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modlniczka".

Zadanie wykona firma Budowlana BRUKMAN Roman Staroń z Krzeszowic, w terminie do 13 miesięcy od podpisania umowy.

Wartość inwestycji to ponad 4.3 mln zł brutto.

Zakres prac obejmuje wykonanie rozbudowy ul. Świętej Faustyny i ul. Dworskiej zlokalizowanych w miejscowości Modlniczka.

Zlecone prace polegającą na:
- Rozbudowie jezdni drogi gminnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem wymaganych poszerzeń na łukach poziomych oraz z wykonaniem poboczy tłuczniowych o szerokości 0,75 m na odcinkach nie ograniczonych krawężnikiem,
- Budowie chodnika o szerokości minimalnej 2,0 m z kostki brukowej betonowej
- Budowie i przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych po obu stronach jezdni,
-Budowie sieci kanalizacji deszczowej, t.j. wpustów, przykanalików, studni i kanału deszczowego,
- Rozbudowie sieci energetycznej napowietrznej i kablowej,
- Rozbudowie sieci teletechnicznej napowietrznej i kablowej,
- Rozbudowie sieci wodociągowej,
- Rozbudowie sieci gazowej,
- Roboty rozbiórkowe konieczne do realizacji inwestycji takie jak: rozbiórka istniejących ogrodzeń, rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych, rozbiórka nieczynnych elementów sieci uzbrojenia terenu (energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, gazowej);
- Wykonanie murów oporowych
- Wycince drzew i krzewów wchodzących w kolizje z projektowaną infrastrukturą techniczną,
- Regulacja pionowej (skrzynek ulicznych, zasuw, studni, urządzeń na sieciach podziemnych, itp.);
- Zachowanie terenów biologicznie czynnych

Inwestycja uzyskała 95% dofinansowania z programu "Polski Ład".

 

Drogi M Czka
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje