Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Wieś o naborze wniosków

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Wieś o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o drugim naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Wielka Wieś ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
l. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania
Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach udzielenia przez wnioskodawcę dotacji. o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Wielka Wieś po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
W przypadku otrzymania przez Gminę Wielka Wieś dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania, Gmina przekaże dofinansowanie w formie dotacji dla Wnioskodawcy zadania. Dotacja zostanie przekazana stosowną Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś.

II. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych.

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
1) wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi;
2) do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
3) podmiot uprawniony (Wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach kategorii wydatków:
a) do 150 000 złotych,
b) do 500 000 złotych,
c) do 3 500 000 złotych (tylko wnioski dotyczące opracowania dokumentacji konserwatorskiej/ projektu budowlanego/ekspertyz technicznych i konserwatorskich/badań konserwatorskich lub archeologicznych z niezbędnym zabezpieczeniem substancji zabytku).
4) Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielka Wieś lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Wsi, Pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce w terminie do dnia 08.08.2023 r.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Wielkiej Wsi – na dzienniku Podawczym lub data wpływu (doręczenia) przesyłki poleconej, nadanej drogą pocztową.
5) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
6) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
7) Do wniosku na etapie jego składania należy obligatoryjnie dołączyć:
1. Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem.

IV. Zasady wyboru wniosków
1. Wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Wielka Wieś uwzględniając:
1) Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji,
2) Stan techniczny zabytku,
3) Zwiększenie atrakcyjności zabytku dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych,
4) Dostępność obiektu dla społeczności lokalnej i turystów,
5) Dotychczas poniesione koszty konieczne na wykonanie prac przy zabytku.
2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wyborem do dofinansowania oraz przyznaniem dotacji.
4. Wójt Gminy Wielka Wieś może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji/ podpisania urnowy/podjęcia stosownej Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś w przypadku nieuzyskania przez samorząd dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dane zdanie.

V. Warunki podjęcia Uchwały Rady Gminy w Wielkiej Wsi dotyczącej przekazania środków w formie dotacji
1. Udzielenie dotacji na konkretne zadanie nastąpi na podstawie Uchwały Rady Gminy w Wielkiej Wsi w sprawie przekazania środków w formie dotacji.
2. Warunkiem podjęcia Uchwały przez Radę Gminy w Wielkiej Wsi będzie uzyskanie przez Gminę Wielka Wieś promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała Uchwała Rady Gminy w Wielkiej Wsi w sprawie przekazania środków w formie dotacji.

VI. Termin i warunki realizacji zadania
1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania (realizacja rzeczowa) powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w Uchwale Rady Gminy w sprawie przekazania środków w formie dotacji.
2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków
Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie www.wielka-wies.pl.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 419 17 01-04 w. 108.
2. Wnioski o dofinansowanie złożone po 08.08.2023r. po godz. 15.30 nie będą rozpatrywane.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: