Remont drogi gminnej, ul. Św. Idziego w Giebułtowie

W ramach ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 5 stycznia 2023 r. naboru wniosków dofinansowanie otrzymał projekt pn. „Remont drogi gminnej 601447K (ul. Św. Idziego) w km od 0+308,05 do km 1+306,05 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach niniejszego naboru można realizować wyłącznie zadania jednoroczne i polegające na remoncie dróg powiatowych lub gminnych posiadających status dróg publicznych.

Długość odcinka: 0,998 km

Wartość projektu: 702 910,56 zł

Dofinansowanie 80%: 562 328,44 zł

Przy ocenie wniosków brano pod uwagę:

- poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,

- zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,

- poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Auto@4X (1)
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje