Stypendia Wójta Gminy Wielka Wieś za rok szkolny 2023/2024

Zbliża się okres naboru wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”.

Stypendium jest przyznawane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych w formie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:

1) dla uczniów pobierających naukę w szkole na terenie Gminy Wielka Wieś -  Dyrektor szkoły podstawowej – w terminie do 17 czerwca 2024 roku;

2) dla ucznia pobierającego naukę poza terenem Gminy Wielka Wieś - Rodzic/Opiekun prawny Ucznia - w terminie do 17 czerwca 2024 roku.

Do wniosku należy załączyć dokumenty określone obowiązującym Regulaminem:

- zaświadczenie potwierdzające wysokość średniej z ocen, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu,

- poświadczoną przez Wnioskodawcę kopię dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia wraz ze wskazaniem szczebla konkursu (szczebel powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy itp.),

-kopię pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego wraz z urzędowym potwierdzeniem złożenia lub oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu,

oraz

- oświadczenie o zgodności danych i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Referat Zarządzania Oświatą, pokój 118 do dnia 17 czerwca 2024 roku. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Szczegółowe warunki, które muszą być spełnione do przyznania stypendium określa Regulamin Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś umieszczony poniżej. Wraz z Regulaminem załączony został wzór wniosku oraz wzory wymaganych załączników.

 

Załączniki:

Oświadczenie - rodo

Uchwala_nr_xxxv_389_2021-6-wprowadzająca-regulamin-stypendiów

Wniosek-załącznik-nr-1-do-regulaminu (1)

Wniosek-załącznik-nr-1-do-regulaminu (2)

Załącznik-nr-2-do-regulaminu (1)

Załącznik-nr-2-do-regulaminu (2)

Załącznik-nr-3-do-regulaminu (1)

Załącznik-nr-3-do-regulaminu (2)

 

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: