Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi

Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację w wysokości ponad 1,8 mln zł. na realizację zadania „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 (dz. Nr 415 w Wielkiej Wsi) oraz drogi nr ewid. dz. 479 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową” na długości 3,8 tys. mb. Gmina ze swoich środków budżetowych będzie musiała dofinansować przedsięwzięcie w wysokości ponad 1,8 mln złotych.

W związku z przyznaną dotacją 6 kwietnia 2010 r. Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał z Zakładem-Budowlano-Handlowo-Usługowym TROBUD z Zerwanej umowę na realizację w/w przedsięwzięcia za kwotę 3 709 611,28 zł. Wykonawca zobowiązał sie zakończyć roboty do końca października 2010 roku.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 to inicjatywa ministra spraw wewnętrznych i administracji z października 2008 roku. Program tzw. „schetynówek” jest dodatkowym źródłem pieniędzy na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej. Nowe lub zmodernizowane drogi gminne i powiatowe przyczyniają się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, ale także zwiększają atrakcyjność gospodarczą regionów. Program przewiduje bowiem finansowanie połączeń sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych.
W latach 2009 - 2011 na realizację programu budżet państwa co roku ma przeznaczać 1 mld złotych dotacji celowej, a jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 1 mld złotych środków własnych.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Aktualne inwestycje