XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy

XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 03 lutego 2022 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji

Porządek obrad sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z dnia 28 grudnia 2021r.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej i złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wielka Wieś na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wielkiej Wsi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2022 i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Miejskiej Kraków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/152/2004 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a właścicielami działek nr 814/3, 814/4, 813/3 oraz nr 812, 811, 810, 809 i 808, w miejscowości Modlnica, w przedmiocie współpracy w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej – ul. Podchruście, w miejscowości Modlnica.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 601447 K relacji Modlnica – Giebułtów gm. Wielka Wieś.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie bieżącego utrzymania odcinka koryta Wedonki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie bieżącego utrzymania odcinka koryta Kluczwody.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji .
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
20. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/2007 Rady Gmin Wielka Wieś z dnia 6 marca 2007r. w sprawie nadania nazw ulic i nazwy placu w miejscowości Modlniczka, z późniejszymi zmianami.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/147/2001 Rady Gmin Wielka Wieś z dnia 8 lutego 2001r. w sprawie nadania nazwy osiedlu na terenie wsi Modlniczka, z późniejszymi zmianami.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/322/2010 Rady Gmin Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół z późn. zm.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/218/2002 Rady Gmin Wielka Wieś z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie wsi Wielka Wieś z późn. zm.
26. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
27. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
28. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Inwestycyjnej.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wielka Wieś.
31. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2022.
32. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2022.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej oraz udzielenia dotacji celowej na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2022 Nr XL/458/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2021 roku.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2022-2030.
36. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
37. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy