XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 03 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji
Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 03 lutego 2022 roku.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021
„Zatrzymać przemoc”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Wielka Wieś.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Białym Kościele, dla którego Gmina Wielka Wieś jest organem prowadzącym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Powiatem Krakowskim w zakresie współfinansowania rozbudowy infrastruktury drogowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/234/2002 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie wsi Modlnica, z późn. zm.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 października 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów,
z późn.zm.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego o zniesienie urzędowej nazwy części wsi Prądnik Korzkiewski: „Pietrasówka”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2016 Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wielkiej Wsi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2022 Nr XL/458/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2021 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2022-2030.
20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
21. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy