XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy

XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 kwietnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 23 marca oraz 04 kwietnia 2022 roku.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotyczących przyznawania świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/353/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu „Targu Wielkowiejskiego” w Gminie Wielka Wieś.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach: Bębło, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Tomaszowice, Szyce i Wielka Wieś.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a firmami: M. Jóźkiewicz - Amstal i Jawa Control Sp. z o.o. w zakresie współfinansowania zadania drogowego w miejscowości Modlnica.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2022 Nr XL/458/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2022-2030.
14. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
15. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy