Zaproszenie do współpracy

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza lekarzy dentystów/stomatologów do współpracy w zakresie realizacji postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)
I. Miejsce realizacji zadań przez lekarza dentystę/stomatologa: gabinet stomatologiczny prowadzony przez lekarza dentystę/stomatologa.
II. Odbiorcy zadań:
Uczniowie następujących szkół, prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, zwanych dalej „Szkołami”:
1. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego Wielka Wieś ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś
2. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Biały Kościół, ul. Krakowska 172, 32-089 Biały Kościół
3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Bębło, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlnicy ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica
III. Wstępne wymagania wobec lekarza dentysty/stomatologa:
1. posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty/stomatologa,
2. wykonywanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla uczniów Szkoły/Szkół do ukończenia 18. roku życia w prowadzonym przez siebie gabinecie stomatologicznym,
3. wykonywanie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów Szkoły/Szkół do ukończenia 19 roku życia w prowadzonym przez siebie gabinecie stomatologicznym,
4. przystąpienie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
5. rzetelne wykonywanie usług stomatologicznych w oparciu o wiedzę, umiejętności oraz postęp w tej dziedzinie medycyny, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia,
6. realizowanie we współpracy ze Szkołą/Szkołami edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów,
7. niepobieranie opłat od uczniów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia,
8. zachowanie w tajemnicy informacji i danych podlegających ochronie na mocy przepisów ustawowych, a także określonych jako niejawne. Przedmiotowe zobowiązanie obowiązuje również po rozwiązaniu lub ustaniu stosownego porozumienia w przedmiotowej sprawie,
9. zaopatrywanie się we własnym zakresie w materiały i artykuły medyczne, leki oraz inne materiały i usługi niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań wynikających z niniejszego ogłoszenia, w tym m.in.: odzież robocza zgodna z aktualnymi wymogami, aktualne szkolenia z zakresu BHP, aktualne badania profilaktyczne, czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW,
10. powiadamianie Szkoły/Szkół i uczniów o przewidywanym czasie trwania przerw w pracy gabinetu stomatologicznego z powodu nieobecności Lekarza wynikającej z choroby, urlopu, awarii sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie świadczeń stomatologicznych,
11. przekazywanie Szkole/Szkołom – na wniosek dyrektora – okresowych informacji na temat liczby uczniów, którym udzielono świadczeń w gabinecie stomatologicznym.

IV. Wstępne zobowiązania Gminy Wielka Wieś w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem:
Gmina Wielka Wieś zobowiązuje się do współpracy z Lekarzem dentystą/stomatologiem, za pośrednictwem Szkół, w zakresie:
1. udzielania świadczeń stomatologicznych uczniom Szkoły/Szkół.
2. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
V. Finansowanie świadczeń stomatologicznych będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia:
Na warunkach umów zawartych przez Lekarza na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu stomatologii finansowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
VI. Planowany okres realizacji zadania:
Planowany okres realizacji zadania zostanie ustalony przez Strony porozumienia z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może z ważnych powodów rozwiązać porozumienie za trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego, bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Za ważne powody Strony uznają:
1. nieuzyskanie przez Lekarza kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w prowadzonym przez siebie gabinecie stomatologicznym,
2. zaprzestanie finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne organy,
3. wypowiedzenie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
4. utratę możliwości wykonywania zawodu lekarza dentysty/stomatologa,
5. inne okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu porozumienia.
VII. Dodatkowe informacje:
1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Zarządzania Oświatą Urzędu Gminy Wielka Wieś pod numerem tel. 12 419 17 01 w. 162,168 w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 oraz w piątki od 7:30 – 14:00.
2. Wstępne deklaracje współpracy – z określeniem własnych warunków współpracy oraz wskazaniem, której Szkoły/Szkół dotyczy deklaracja współpracy – należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji osobiście w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, w Szycach lub przesłać na wskazany adres: Urząd Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, do dnia 2 października 2023 roku.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy