Dotacja na rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Wielka Wieś

Dotacja na rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Wielka Wieś

Opis:
W ramach projektu będziemy w dalszym ciągu rozwijać elektroniczne usługi publiczne m.in. planowanie przestrzenne, podatki, portal interesanta, mikro EZD obieg dokumentów w jednostkach, rekrutacja do placówek oświatowych, oraz doposażenie w niezbędny sprzęt.  

Okres realizacji:
1.7.2020 r. – 31.12.2021 r.

Wartość projektu:
Wartość projektu 1 143 949,02 zł, w tym dofinansowanie 857 961,73 zł

Dofinansowany w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Dotacja na rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Wielka Wieś

Cele:

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Wielka Wieś.

Cele szczegółowe, które wnioskodawca zamierza zrealizować w projekcie to:
1.Zwiększenie zdolności JST do realizacji zadań publicznych on-line–cel zostanie zrealizowany dzięki wdrożeniu 5 oraz rozbudowie i zmodernizowaniu 3 systemów
teleinformatycznych.
2.Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych elektronicznie- dzięki uruchomieniu 10 usług na 4 poziomie dojrzałości oraz 8 usług na 3 poziomie dojrzałości.
3.Zniwelowanie części barier przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych – poprzez działania pozwalające na zdalne korzystanie i
procedowanie w obszarach administracyjnych również osobom niepełnosprawnym, zależnym, mającym pod opieką osoby zależne czy chorym.
4.Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych JST, zwiększających zdolności urzędu do realizacji zadań publicznych on-line - cel zostanie osiągnięty poprzez:
-cyfryzację procedur wewnątrz administracyjnych w zakresie wdrożonych e-usług- dzięki cyfryzacji procesów i procedur usługobiorcy będą mogli korzystać z usług na wysokim poziomie dojrzałości umożliwiającym załatwienie spraw w pełni elektronicznie (integracja systemu z systemami dziedzinowymi),
-zwiększenie bezpieczeństwa informacji i danych,
-utworzenie API w celu udostępnienia bazy danych systemu informacji przestrzennej, system informacji przestrzennej umożliwi digitalizację i wizualizację danych
geograficznych, umożliwi korzystanie z najpowszechniejszych usług wykorzystujących dane geoprzestrzenne;
- e-usługi z zakresu zamówień publicznych i rekrutacji ułatwią istotne dla mieszkańców procesy dzięki wdrożeniu systemów teleinformatycznych pozwalających na ich
cyfryzację;
-wdrożenie mechanizmów partycypacyjnych poprzez uruchomienie e-usługi w obszarze konsultacji społecznych, dzięki czemu zwiększy się wpływ społeczeństwa na kształt i funkcjonowanie administracji samorządowej i jej podległym obszarom (w aspekcie społecznym, publicznym i politycznym);
-zwiększy się zdolność do współdecydowania klientów JST dzięki elektronizacji konsultacji społecznych, upowszechniona zostanie forma współdecydowania obywateli w
zakresie kluczowych zagadnień dla gminy;

Dofinansowanie A3

Dotacja na rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Wielka Wieś

Rezultaty:
Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie zakresu dostępnych oraz tworzenie nowych e-usług, zwiększenie wykorzystania elektronicznej skrzynki podawczej oraz platformy ePUAP oraz wykorzystania technologii teleinformatycznych w zakresie świadczenia usług elektronicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z tereny gminy.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania urzędu jako instytucji publicznej, skrócenie czasu i obniżenie kosztów załatwiania spraw oraz poprawa efektywności pracy administracji publicznej.

Na wprowadzeniu ulepszeń skorzystają przede wszystkim mieszkańcy i przedsiębiorcy, ale także pracownicy administracji, którzy zyskują kompleksowe, nowoczesne i wydajne narzędzia, pozwalające na skrócenie czasu załatwienia spraw

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje